Poutník si zpívá

Slova poutní (+) a místní (*) písně
u každého zastavení Poutní cesty Velehrad - Svatý Hostýn
(Nápěvy najdete ve zpěvníčku, který lze koupit na Stojanově na Velehradě a v poutnickém domě č. 3 na Sv. Hostýně a u obou Maticí).
*
1. VELEHRAD
+
JAZYKEM RODNÝM BOŽÍ CHVÁLU PĚLI, MATEŘSKOU ŘEČÍ KNIHY SVATÉ PSALI
+
1. Bože, cos ráčil před tisíci roky, rozžati otcům světlo víry blahé,
jenžto jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé.
(:K tobě hlas prosby z této vlasti vane, dědictví otců zachovej nám, Pane. :)
2. Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod kázali nám spásu,
ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu.
(: Od doby té nám světlo víry plane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!:)
3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali,
získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.
(:Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců, zachovej nám, Pane.:)
(Kancionál č. 828 – 1. – 3 .sloka)
*
MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ
*
Moravo, Moravo, Moravěnko milá!
Co z tebe pochází chasa ušlechtilá!
Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,
a jaké potomstvo rodí půda tvoje.
(Já písnička II. str.19)
*
2. MODRÁ
+
SVOLÁVEJTE ODEVŠAD NA POSVÁTNÝ VELEHRAD
+
1. Zvoňte, zvony, na vše strany, probouzejte Moravany, zvoňte zvony, na Slovany, na Balkánce, na Tatrany, (:svolávejte odevšad na posvátný Velehrad.:)
2. Zvoňte, zvony, kde je víra, zvoňte, kde už odumírá, zvoňte v Lecha lada širá, v říši Čecha, Vladimíra, (:voďte výkvět národů k Cyrilu a Metodu.:)
3. Zvoňte, zvony stříbrohlasé, zvoňte dnes i v každém čase, zvoňte moudrost Cyrilovu, zvoňte lásku Metodovu. (:zvoňte jejich velký čin do hlubin a do výšin.:)
(Poutnický kancionál, č. 323 – 1. – 3. sloka)
*
KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA
*
1. Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, potkal jsem děvčicu znenadání.
Potkala mě, poznala mě, červené jablúčko dávala mně.
2. Že jsem byl šohajek nerozumný, vzal jsem si jablúčko z ručky její.
Jak jsem jedl, tak jsem zbledl: Už ťa dom, děvčico, nezavedu.
3. Neber si, synečku, co kdo dává. Z takových jablúček bolí hlava.
Hlava bolí, srdce zpívá: Všechno, cos miloval, konec mívá.
(Já písnička II. - str. 17)
*
3. JALUBÍ
+
DEJ, AŤ V DOMECH NAŠICH VZKVÉTÁ PRAVÁ LÁSKA, PRAVÁ CTNOST.
+
1. K nebesům dnes zaleť písní tam, kde sídlí Matka tvá, vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros i tobě bude dáno,
budeš jistě potěšen. Maria, o Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc
tvá útěchu nám podává.
2. Dej ať v domech našich vzkvétá pravá láska, pravá ctnost, ať mír domu z Nazareta je v nich stálý milý host. Z vůle Boží vrať nás všechny křesťanskému životu, otcům,
matkám moudrost vdechni, dětem uchraň čistotu. Maria, o Matičko...
3. Poslední den až se schýlí, soudcem bude nám Syn tvůj, Maria, v té vážné chvíli duši naši opatruj. Neopouštěj dítky svoje v tomto kroku rozhodném, až se skončí všechny
boje, ať u tebe spočinem. Maria, o Matičko...
(Kancionál, č. 804, 1.5. a 6. sloka)
*
EJ, OD BUCHLOVA
*
1. Ej, od Buchlova větr věje, už tej Kačence pentle bere.
Dneskaj nevěsta, zajtra žena, dnes večer budeš začepená.
2. Ty si, Kačenko, bílá růža, tobě nebylo třeba muža.
Tys mohla chodit po svobodě, jak ta rybička v bystrej vodě.
3. Ty si, Martine, strom zelený, tobě nebylo třeba ženy.
Tys mohél chodit po galánkách jak ten holúbek po hambalkách.
(Já písnička II. - str.10)
*
4. SUŠICE
+
KAŽDÝ DEN PÁN MI SÍLU DÁVÁ
+
Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán,
on se stal mým spasením,
když kráčím s ním, nemusím se bát.
(Koinonia str. 54)
*
CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ
*
1 Chodíme, chodíme hore po dědině, nejednej maměnce dcéru obudíme.
2. Obudí, obudí kohútek jarabý, kohútek jarabý, až poletí z řady.
3. Kohút z řady letí, vesele si zpívá, vstávaj, milá, hore, už sa rozednívá.
4. Vstávaj, milá, spíš-li, namlúvať ťa prišli, Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané.
5. Chlapci Vlčnovjané majú koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané.
6. Košulenka tenká, šila ju panenka, šila ju hedvábem pod zeleným hájem.
7. Když ju vyšívala, vesele se smála, když mně ju dávala, žalostně plakala.
(Já písnička III. – str.21)
*
5. HUŠTĚNOVICE
+
SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY
+
1. Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Lásku Krista přinášej všem bratrům, sestrám svým, slunce ať svítí, kde jsi ty.
Ref: Slunce ať svítí, kde jsi ty, ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí, kde jsi ty.
2. Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nás, na cestách nás věrně provází. Ruku v ruce jdi s ním dál, odolávej tmám, slunce ať svítí, kde jsi ty. Rf.
3. Staň se solí, staň se kvasem chleba nového, po němž svět náš tolik hladoví. Staň se svící, která světlem Božím zářit smí, slunce ať svítí, kde jsi ty. Rf.
(Hosana I. - č. 233)
*
ŠLY PANENKY SILNICÍ ......
*
1. Šly panenky silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci dva: Kam, panenky, kam jdete, kam jdete? Která moje budete, budete má?
Rf: V lese, v lese, v lese zeleném to bylo tam, kde láska hoří plamenem. To bylo v háji, v měsíci máji, to bylo v háji zeleném.
2. Ta maličká, ta je má, ta je má, ta má oči jako já, jako já mám. Na krku má granáty, granáty, granáty, mezi nima dukáty, dukáty jsou. Rf.
3. Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu? Já si pro ni přijedu, přijedu tam. Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, jako sedlák do mlejna, do mlejna jde. Rf.
(Já písnička I. – str. 65)
*
6. BAŤŮV KANÁL (BABICE)
+
PÁN ZASTAVIL SE NA BŘEHU
+
1. Pán zastavil se na břehu řeky, hledal lidi ochotné jít za ním, aby se stali rybáři duší.
Ref: Můj Pane, dnes i na mne se díváš, tvoje ústa vyslovila mé jméno, svoji loďku na břehu zanechávám, spolu s tebou nový začít chci lov.
2. Pane, jsem jen ubohý člověk, poklad můj jsou dvě prázdné ruce a čisté srdce tobě oddané. Rf.
3. Pán potřebuje můj život, mladé srdce plné nadšení, samotu duše i kapky potu. Rf.
4. Dnes vyjít chci spolu s Pánem, lovit duše sítí jeho Pravdy, Slovem života, příkladem Lásky. Rf.
(Hosana I., č.19)
*
U STUDÁNKY SEDĚLA
*
1. U STUDÁNKY SEDĚLA, DO ČISTÉ VODY HLEDĚLA, (:spatřila malou rybičku, jak polykala vodičku.:)
2. Rybičko, rybko, němá tvář, já slyšela, že kouzla znáš, (:ty víš, co trápí srdce mé, ty víš, kde můj miláček je.:)
3. Tvůj miláček je v cizině, hledá si tam děvče jiné. (:Nečekej, děvče, na něho najdi si hocha jiného.:)
*
7. ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY
+
NA VŠECH CESTÁCH TÉTO ZEMĚ, SMÍŠ SE K BOHU PŘIBLÍŽIT
+
Rf: Co zpívá si kraj a kvítí a háj, já si též zazpívám. Co zpívá si kraj a kvítí a háj, já též si s nimi zazpívám.
1. Na všech cestách této země smíš se k Bohu přiblížit, mířit k slunci z hloubi temné, Duch tě vede, stačí chtít.
2- Na všech cestách lidé kráčí, míjí tě i jdou ti vstříc, jeden pohled, úsměv stačí a hned máš o bratra víc. Rf.
3. Na všech cestách, ať jsou přímé, či ať starost trápí nás, jediný jen obzor zříme, pravý cíl a pravou vlast. Rf.
4. Na všech cestách, kudy jdeme, naděje nás provázej, Pane, ať tě obejmeme, ty nám mír a pokoj dej. Rf.
*
NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH
*
1. Na těch panských lukách našel jsem já dukát. Kdo mně ho promění, milá doma není.
2. Zajdu do hospody, kde cikáni hrají, ti mně ho promění, ti peníze mají.
3. Když ho nepromění, dám ho do cimbála, muzika bude hrát do bílého rána.
4. Do bílého rána, až denice vyjde, až pro mě má milá do hospody přijde.
(Já písnička II. – str..21)
*
8. SPYTIHNĚV
+
SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES
+
1. Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, to zpívají hory a skála i les. /: Ave, ave, ave, Maria :/
2. Tam, kde nyní hlaholí tisíců zpěv, kdys děvčátko spatřilo nebeský zjev. Ave, ...
3. Má pod bílým závojem líbeznou tvář, jak pod bílým obláčkem jitřenky zář. Ave, ...
4. O, pověz mi, Paní, kdo jsi a jak se zveš, co ode mne chudé si žádáš, co chceš? Ave
5. Já bez hříchu přečisté Početí jsem, ať lid činí pokání, pověz to všem. Ave, ...
6. A zázračný pramen trysk ze suchých skal, zde mnohý už znovu své zdraví získal. Ave, ...
7. Již z národů ze všech sem spěchají k ní a radostné pozdravy zástupů zní. Ave, ...
8. A také náš jásot a nadšený ples ať k Marii přečisté vznáší se dnes. Ave, ...
(Kancionál – č.811)
*
POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA
*
1. Pod našima okny teče vodička, napoj mně, má milá, mého koníčka. Já ho nenapojím, já se koně bojím, že jsem maličká.
2. Můj koníček vraný ten nic nedělá, jenom když mu řekneš, že jsi má milá. On jen hlavu sehne, ani se ti nehne, holka rozmilá.
3. Pod našima okny roste oliva, pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá.
K nám žádný nechodí, k nám se každý bojí, že jsem chudobná.
(Pějme píseň dokola – str.7)
*
9. POVODNĚ
+
CELOU NAŠI OBEC CHRAŇ
+
1. Máti Páně přesvatá, bez poskvrny počatá, v nebi jasná denice, orodovnice. Pros za nás,o Panno mocná, pomocnice v každý čas. Maria, o Matičko, oroduj za nás.
2. Hned jak začne slunko plát, rač nám,Matko, požehnat, aby prací celý den Bůh byl veleben. Pros za nás ...
3. Milá Matko v nebesích, zapuď od nás hněv a hřích. Nedej, by k nám přístup měl lidstva nepřítel. Pros ...
4. Tvoje svatá, mocná dlaň, celou naši obec chraň, volej za nás k Ježíši, on tě vyslyší. Pros za nás ..
5. Vypros, čeho třeba nám, našim dětem, rodinám, zachraň v poli úrodu, žehnej národu. Pros za nás ...
(Kancionál č. 807)
*
TEČE VODA, TEČE
*
1. Teče voda, teče cez velecký majír, prečo si ma nehal, starodávný frajír.
2. Nehal som ťa , nehal, šak dobre vieš komu, čo ty réči nosí do našeho domu.
3. Do našeho domu, pod naše okénka, čo som sa naplakal, sivá holubienka.
4. Vrať sa milý vrať sa od kysuckej vody /: odniesol’s mi klúčik od mojej slobody :/
5. Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí /: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/
6. Už sa Stará Turá v kolečko obracá /: sloboděnka moja ta sa nenavracá :/
(Já písnička II. – str.27)
*
10. NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA
+
RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE MŮJ
+
1. Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.
2. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí, na tvá vnuknutí pozor dám.
3. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha, chválím Boha ustavičně.
(Cyrilometodějský kancionál, č. 259)
*
UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ
*
1. Už mně koně vyvádějí, už mně koně sedlají, už mně koně vyvádějí a hornisti troubějí.
2. Přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, přestaňte mně koně sedlat, já se musím loučiti.
3. Nejprve s mojí matičkou, která mě vychovala a podruhý s mou panenkou, která mě milovala.
4. Děkuji vám, má matičko, za vaše vychování, děkuji ti, má panenko, za tvoje milování.
(Já písnička II. – str.28)
*
11. NAPAJEDLA – MĚSTO
+
POJĎ K SPASITELI
+
1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, / své srdce jemu k oběti nes. / On z trůnu svého, kde věčný ples, / tak sladce volá: Pojď!/
Sláva, sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu, že již neklesá. / Ó, Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó, Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / ó, Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó, Pane, vstříc mi pojď.
2. Pojď, kdo jsi koliv, jest blízko Pán, / On za nás všechny v oběť byl dán, / mile zve k sobě nás ze všech stran, / ó, slyš a věř a pojď. / Sláva ...
3. Pojď, dítko milé, ten sladký hlas / i tebe zve, pojď, dokud je čas, / kdož ví, zda zítra ozve se zas, / ó, nemeškej a pojď. / Sláva...
4. Pojď k Srdci Páně, má duše, již, / když na tě světa doléhá tíž, / k oltáři jeho přijď jenom blíž, / On k tobě volá: Pojď. / Sláva ...
5. Pojď k Bohu svému, sem k němu spěj, / život svůj celý v oběť mu dej, / již lásky jeho ochotně dbej, / ó, dítě, vstaň a pojď. / Sláva ...
(Poutnický kancionál – č.522)
*
HÁJKU, HÁJEČKU, HÁJKU ZELENÝ
*
1. Hájku, háječku, hájku zelený, na mě se hněvá mý potěšení.
2. Na mě se hněvá, příčiny nemá, že jsem nepřišel včera zvečera.
3. Včera zvečera tmavá noc byla a já se bála, že bych zbloudila.
4. Vstávej, má milá, už je den bílý, šífaři už maj šíf naložený.
5. Pojeď, má milá, pojeď ty s náma, sou tu šífaři, jsem tu taky já.
6. Když jsme dopluli k svatému Janu, chtěla má milá ze šífu dolů.
7. Neboj se, milá, svatýho Jana, on je nás plavců stálá ochrana.
(Pějme píseň dokola, č. 73)
*
12. OLDŘICHOVICE
+
ZDISLAVO V ŘÍŠI KRÁS, SLYŠ SVÝCH DĚTÍ VROUCÍ HLAS
+
1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. V úzkosti své k tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, neopouštěj naši drahou vlast, vroucně tebe žádáme!
2. Zdislavo v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas: štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas! V rodinách je základ života, běda, když zde láska ztroskotá: Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, jak Bůh žehnat chce i nám. Zdislavo...
*
JÁ SU MALÝ MYSLIVEČEK
*
1. Já su malý mysliveček, sotva flintu nesu, hodím si ji přes rameno a pospíchám k lesu.
2. Když jsem přišel na kraj lesa, byla ještě rosa, sedl jsem si pod stromeček a poslouchal kosa.
3. Co ty, kose, černý ptáku, co tak smutně zpíváš? Všechny panenky z trávy jdou, ty se na ně díváš.
4. Všechny panenky z trávy jdou, jenom ta má nejde. Ona se tam posekala, ona dom nedojde.
(Já písnička I. – str. 25)
*
13. MALENOVICE - SVATÁ VODA
+
POJĎ SE MNOU KRAJEM MÉHO DOMOVA, DO LESŮ VONNÝCH KVĚTŮ
+
1. Ó Matko Páně, Matko rajských krás, ty víš, co srdce tíží, pojď v milosti v mou
duši chvíli zas, když bol se kolem šíří, do rukou svých vem srdce bloudící, dej
smilování duši prosící. Maria, Maria, Maria.
2. Pojď se mnou krajem mého domova do lesů vonných květů, pojď se mnou
krokem z domu otcova do širých dálek světů: buď světlem lásky v temnu duše
mé, buď v žití vše, co moje jediné. Maria ...
3. Pojď krajem lásky vlasti nejdražší, sbor věrných tvých zde jásá a staletí
vzpomínka nejsladší, hlas otců tebe hlásá. Ten národ tvůj se k tobě obrací,
jenž víru svou u Tebe neztrácí. Maria ...
4. Pojď k nemocným, jichž život prchá v dál, jim smutek v duši utiš, vrať světlo
lásky, kde je život vzal, volání moje uslyš, dej zdraví tam, kde duše odchází,
a dobro tvé kéž vždy nás provází. Maria ...
5. Pojď k zemřelým, jež trpí muka zlá, vem v milost prosbu vroucí, vždyť tvoje láska slitování má nad duší nehynoucí. Ty bolest mou i prosby moje znáš, ty vyslyšíš
Zdrávas i Otče náš. Maria ...
6. Zář květů bílých věncem nádhery tvůj zdobí stánek svatý a srdcí věrných něžné
údery v ten úsměv vděkem jatý, to vše je láska kterou Maria, na celém světě
zní ti Gloria. Maria ...
(Poutnický kancionál – č.474)
*
TEČE POTŮČEK BUBLAVÝ
*
1. Teče potůček bublavý, teče kolem skály, tam se dvě větve sklánějí, dvě větve vrbový.
2. Tam mě vodíval Jeníček, když jsem byla malá, splétal dvě větve do sebe a já se houpala.
3. Když jsem byla trochu větší, on lásce mě učil, o jednu slaďounkou hubičku mě den co den mučil.
4. A když mě lásce vyučil a zlíbal moji líc, potom za jinou odešel a nevrátil se víc.
5. Cizino, cizino daleká, navrať mi milého, který ode mne odešel do světa širého.
(Já písnička II. – str. 26)
*
14. LESNÍ EKOSYSTÉM
+
DO TVÝCH STAROSTÍ ... PŘIŠEL TEN, JENŽ MÁ TĚ RÁD
+
1. Do tvých starostí, smutků úzkostí přišel Ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí. Pánů Pán,
Králů Král, byl nám bez rozdílu všechněm darován.
(Koinonia – č.99)
*
V LESE, V LESE NA JEHLIČÍ
*
1. V lese, jó v lese na jehličí, koná se svatba trpaslíčí, žádná divná věc to není, Šmudla už má po vojně a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim choďej telegrámky, už jim hrajou Mendelssohna na varhánky.
R: Protože Láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpasličí a kdo se v téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí.
2. Mají tam lásku, jako trámek, pláče tchýňka, pláče tchánek, štěstíčko přejou mladí, staří, v papinově hrníčku se maso vaří. Pijou tam pivo popovický, (ale jen malý), Šmudla se polil jako vždycky, Kejchal kejchá na Profouse, jedí hrášek s uzeným a nafouknou se. Ref.
3. V lese, jó v lese..... (Já písnička I. – str.100)
*
15. ZLÍN - POHLED NA MĚSTO OD ZÁPADU
+
MÁ DUŠE BOHA VELEBÍ,
+
Ref: Má duše Boha velebí, chválu vzdává, Pánem je nejen na nebi, buď mu sláva.
1. Opuštění budou sluti lidem tvým, /:poníženým dáváš vládnout královstvím:/
2. Až do prachu srazíš mocné na trůnu, /:a odnímáš pyšným meč i korunu.:/
3. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází, /:bohatý a jistý s prázdnou odchází.:/
4. Pro lačné stůl hojný připravený máš, /:žíznivým pak plný kalich naléváš.:/
(Hosana 1. – č. 125)
*
POCESTNÝ
*
1. Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.
2. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek, ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek.
3. Což je pánům v krytém voze sedí pěkně suše, ale chudý, ten za nimi v dešti, blátě kluše.
4. Ej, co já dbám na té cestě na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.
5. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne, jednou se jim kolo zláme, jindy vůz zas zvrhne.
6. A krom toho, až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem.
(Já písnička II. – str.108)
*
16. ZLÍN – POHLED NA MĚSTO OD VÝCHODU
+
AVE MARIAPOLI
+
1. Ave, Mariapoli, pouze ty cílem jsi našich cest. V tobě vše milujem velikou láskou, jež přichází k nám. Kdybych moh žíti stále jen s tebou, tolik bych byl rád, nic
jiného mě na světě nezapálí láskou tak jako ty, celou svou krásou zní hlas mi
z hloubi srdce a ten mi připomíná: je zde Ježíš, /: jež nekončí.:/
2. Lásko, živote můj, vítej, sne šťastný, všech myšlenek mých. Velkou naději mám,
v nebi snad zítra s tebou shledám. Na této zemi chtěl bych ze všech sil hlasitě křičet
na všechny lidi světa: jen láska ať nás spojí v rodinu všech, učiňme ve společenství
jedinou Mariapoli.
(Hosana 1. – č.13)
*
JAKÉ JE TO HEZKÉ, DVA KOVÁŘI V MĚSTĚ
*
1. Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva a dva kováři na rynku, jeden musí kovat a druhý milovat šafářovic Andulku.
2. Vzkázala mně včera šafářova dcera, ze dvorečka, ze dvora, že mně dá šáteček, vyšívaný všecek dokolečka dokola.
3. Neber si, synečku, ze dvora dcerečku, ze dvorečka ze dvora, ona má sukničky ucouraný všecky, dokolečka dokola.
(Pějme píseň dokola – č.29)
*
17. FRYŠTÁK
+
LAUDATE OMNES GENTES (Chvalte, všechny národy, chvalte Pána)
+
1.Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
(Hosana – č.615)
*
KDYŽ JSEM K VÁM CHODÍVAL PŘES TY LESY
*
1. Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach, ouvej přes ty lesy, bývalas, má milá,
veselejší, ach, ouvej veselejší. /: Ale teď jsi, holka, bledá, :/ snad že ti srdéčko vyspat nedá, ach, ouvej vyspat nedá.
2. Když jsem k vám chodíval přes kaluže, ach, ouvej, přes kaluže, bývalas, má milá, jako růže, ach, ouvej jako růže. /: Ale teď jsi holka bledá ...:/ Bývalas, má milá, jako
růže, ach, ouvej jako růže.
3. Když jsem k vám chodíval pod okýnko, ach, ouvej, pod okýnko, bývalas, má milá, krev a mlíko, ach, ouvej krev a mlíko. /:ale teď jsi holka bledá...:/ Bývalas, má
milá, krev a mlíko, ach, ouvej krev a mlíko.
4. Když jsem k vám chodíval na dvoreček, ach, ouvej, na dvoreček, chodíval za tebou mysliveček, ach, ouvej, mysliveček. /:Mysliveček šel za lesy, :/ takže má panenka smutek nosí, ach, ouvej, smutek nosí.
(Pějme píseň dokola – č. 30)
*
18. LUKOVEČEK
+
SLUNCE KRISTOVY LÁSKY AŤ OZÁŘÍ NÁS
+
Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha ať zapálí nás, ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
(Koinonia – č.50)
*
POD TOU SKÁLOU
*
1 Pod tou skálou, kde proud řeky syčí, tam kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění.
2. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dál nebaví.
3. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí v z kovbojů z okolí, vestu má ušitou z hadích kůží, bílej pás, na něm pár pistolí.
4. Hned se ptá, jak se mám, jak se daří, kdy mu prý už to srdce svý dám, ale já odpovím, že čas maří, srdce blíž Červený řeky mám.
5. = 1.
6. = 2.
7. Když je tma a jdu spát, noc je černá, hlavu mám bolavou závratí, ale já přesto dál budu věrná, dokud sám se zas k nám nevrátí.
*
19. ONDŘEJOVSKO
+
NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENA, O, MATIČKO HOSTÝNSKÁ
+
1. Nastokrát buď pozdravena, ó, Matičko Hostýnská / natisíckrát zvelebena, Královno archandělská! / Ty jsi naše milá Matka, / tys naše naděje všechna, / neb ty jsi ten Jesse kořen, / Maria, krásná Ester.
2. Ohlédáš se na vše strany, ó, Matičko Hostýnská, / vzbuzuješ k sobě křesťany, Královno ...
3. Každého chceš vyslyšeti, ó, Matičko nebeská, / kdo chce tebe věrně ctíti,
Královno ...
4. Přicházejí k tobě chromí, ó, Matičko nebeská, / němí, hluší, nevidomí, Královno ...
5. Ty nemocné uzdravuješ, ó, Matičko nebeská, / jazyk němých rozvazuješ,
Královno ...
6. Ty jsi nad slunce jasnější, ó, Matičko nebeská, / nad měsíc, hvězdy světlejší, Královno ...
7. Posilni nás, putující, ó, Matičko nebeská, / občerstvi nás klesající, Královno ...
8. Jiné naděje nemáme, ó, Matičko nebeská, / tebe za patronku máme, Královno ...
(Poutnický kancionál – č.425)
*
SEDÍ SOKOL NA JAVORI
*
1. (:Sedí sokol na javori:), prebírá si drobné perí.
2. (:Prišel na ňho starý jagár,:) já ťa, sokol, zastreliť mám.
3. (:Nestrílaj ma, jagárečku,:) mám já doma frajárečku.
4. (:Frajárečku velmi krásnú:), takovú už nedostanu.
(Já písnička II. – str.24)
*
20. RUSAVA
+
SPOJ NÁS V JEDNO, PANE
+
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.
Je jen jeden Pán, je jen jedno tělo, je jen jeden král, proto zpíváme.
(HOSANA – č.239)
*
DÚ VALAŠI, DÚ
Dú Valaši, dú, hore dědinú, jeden nese pepřek, druhý zase česnek, třetí cibulu.
*
nebo: MY JSME VALAŠI
*
Rf: My sme Valaši, jedna rodina, valašské hory sú naša otčina. My jsme Valaši, chlapci jako fík a náš kapelník sú strýc Matalík.
1. Hrajeme, zpíváme všichni vesele, abyste věděli, že jsme přátelé. Rf.
2. Hrajeme, zpíváme po vlasti naší, abyste věděli, že jsme Valaši. Rf.
3. Hrajeme, zpíváme pěkně vesele, není už na světě také kapele. Rf.
*
21. SVATÝ HOSTÝN
+
HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ, KDE PŘEBÝVÁ MARIA
+
1. Horo krásná, spanilá, / kde přebývá Maria, / jak jsi krásná k milování, / svatá Panno Maria.
2. Uslyšel jsem libý hlas, / jak Maria volá nás: / Pojďte ke mně, dítky moje, / už je čas, aj, už je čas!
3. Ti ptáčkové spanilí / chválí Pannu Marii, / žežulenky libým hlasem / cukrují, aj, cukrují.
4. Poutníčkové rozmilí, / pozdravujme Marii, / čisté srdce Boží Matce / darujme, aj, darujme.
5. Slyš, Matičko, volání, / pros za věrné křesťany, by se ráčil Bůh smilovat / nad námi, ach, nad námi.
6. Vypros nám požehnání, / Maria, naše Paní, / ať víra, naděje, láska / přebývá mezi námi.
7. Zvlášť se rač přimlouvati, / až budeme umírati, / bychom hodné Tělo Páně přijali, ach přijali.
(Poutnický kancionál – č.136)
*
MORAVA KRÁSNÁ ZEM
*
NARR:
Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná,
vzduchem voní hrušky plané nejkrásnější krajina.
Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje,
vnímáme svět v okamžicích, Morava – zem krásná je
1.
Morava, krásná zem, v které jsem byl zrozen
a v ní byl vychován, od matky pěstován.
Ta mě k srdci svému lnula mateřskému,
jí buď můj život věnován.
Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem :
2.
Kde řeka Morava kvapným tokem spěje,
tam, kde lid líbezné krásné písně pěje.
Tam děvy krásné jsou, něžné jak květiny,
tam domov můj je jediný.
Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem:
3.
Když slunko zapadá, za vrchy, dálavy
na mládí vzpomínám, jak prchlo do dáli.
Teď jedno přání mám, že Moravu mám rád
v té zemi krásné chtěl bych spát.
Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem:
NARR:
Všude tam, kde réva vinná
Moravskou zem pokrývá,
Tam si dodnes šohaj s chasů zazpívá.
*
Použitá literatura:
Cyrilometodějský kancionál, ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, PRAHA 1953
Hosana I, NAKLADATELSTVÍ PORTÁL, PRAHA, 1993
Já, písnička – I.díl, MUSIC CHEB, 1994
Já, písnička – II.díl, MUSIC CHEB, 1994
Já, písnička - III. díl, MUSIC CHEB, 1994
Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, KATOLICKÝ TÝDENÍK, Praha 2004
Koinonia, bez datování
Pějme píseň dokola I., EDITIO SUPRAPHON, PRAHA 1972
Pějme píseň dokola II., EDITIO SUPRAPHON, PRAHA 1972
Poutnický kancionál, Hudební nakladatelství Salve, Brno 1992
Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...
Matice velehradská pořádá dne 4.11.2017 desátý, jubilejní ročník této jedinečné ...
Podzimní beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě pro...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017