Všechny písně

CITÁTY Z PÍSMA A POUTNÍ A LIDOVÉ PÍSNĚ KE KAŽDÉMU ZASTAVENÍ VŠECH TŘÍ CYRILOMETODĚJSKÝCH POUTNÍCH CEST

Obsah:

A) Velehrad - Svatý Hostýn- 21 zastavení

B) Svatý Kopeček – Svatý Hostýn- 19 zastavení

C) Velehrad - Svatý Antonínek- 12 zastavení

A) Poutní cesta VELEHRAD – SVATÝ HOSTÝN

1. zastavení: VELEHRAD

Na pouť se vydáváme z posvátného místa, kam přišli slovanští apoštolové a začali rodným jazykem oslavovat Boha, z místa, kde jsou začátky Velké Moravy

Slovo Boží:

JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)

Poutní píseň:

BOŽE, COS RÁČIL .... JAZYKEM RODNÝM BOŽÍ CHVÁLU PĚLI, MATEŘSKOU ŘEČÍ KNIHY SVATÉ PSALI ...

1. Bože, cos ráčil před tisíci roky, rozžati otcům světlo víry blahé,

jenžto jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé.

(:K tobě hlas prosby z této vlasti vane, dědictví otců zachovej nám, Pane. :)

2. Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod kázali nám spásu,

ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu.

(: Od doby té nám světlo víry plane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!:)

3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali,

získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.

(:Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců, zachovej nám, Pane.:)

(Kancionál č. 828 – 1. – 3 .sloka)

Lidová píseň:

MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

Moravo, Moravo, Moravěnko milá!

Co z tebe pochází chasa ušlechtilá!

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

(Já písnička II. str.19)

2. zastavení: MODRÁ

Zde přicházíme k velmi starému kostelíku, chrámu Páně, zde jsme už v dohledu a doslechu Velehradu a překračujeme silnici k Uherskému Hradišti.

Slovo Boží:

ŽENICH JE TU, JDĚTE MU NAROTI. (Mt 25, 6)

Poutní píseň:

ZVOŇTE, ZVONY, NA VŠE STRANY ..... SVOLÁVEJTE ODEVŠAD NA POSVÁTNÝ VELEHRAD ...

1. Zvoňte, zvony, na vše strany, probouzejte Moravany, zvoňte zvony, na Slovany, na Balkánce, na Tatrany, (:svolávejte odevšad na posvátný Velehrad.:)

2. Zvoňte, zvony, kde je víra, zvoňte, kde už odumírá, zvoňte v Lecha lada širá, v říši Čecha, Vladimíra, (:voďte výkvět národů k Cyrilu a Metodu.:)

3. Zvoňte, zvony stříbrohlasé, zvoňte dnes i v každém čase, zvoňte moudrost Cyrilovu, zvoňte lásku Metodovu. (:zvoňte jejich velký čin do hlubin a do výšin.:)

(Poutnický kancionál, č. 323 – 1. – 3. sloka)

Lidová píseň:

KDYŽ JSEM ŠEL Z HRADIŠŤA ...

1. Když jsem šel z Hradišťa z požehnání, potkal jsem děvčicu znenadání.

Potkala mě, poznala mě, červené jablúčko dávala mně.

2. Že jsem byl šohajek nerozumný, vzal jsem si jablúčko z ručky její.

Jak jsem jedl, tak jsem zbledl: Už ťa dom, děvčico, nezavedu.

3. Neber si, synečku, co kdo dává. Z takových jablúček bolí hlava.

Hlava bolí, srdce zpívá: Všechno, cos miloval, konec mívá. (Já písnička II. - str. 17)

3. zastavení: JALUBÍ

Pokud se vyjde ze Svatého Hostýna, přichází se sem k večeru, odsud je rozhled na všechny strany, je vidět mnoho obcí a měst, celý obzor i hrad Buchlov.

Slovo Boží:

ZŮSTAŇ S NÁMI, UŽ SE PŘIPOZDÍVÁ. (Lk 24, 29)

Poutní píseň:

K NEBESŮM DNES ZALEŤ PÍSNÍ ... DEJ, AŤ V DOMECH NAŠICH VZKVÉTÁ PRAVÁ LÁSKA, PRAVÁ CTNOST ...

1. K nebesům dnes zaleť písní tam, kde sídlí Matka tvá, vypověz jí, co tě tísní, potěší tě Maria. Ještě nikdy neslýcháno, že kdo od ní opuštěn, pros i tobě bude dáno, budeš jistě potěšen. Maria, o Matičko, Krista Pána rodičko, ustavičná pomoc tvá útěchu nám podává.

2. Dej ať v domech našich vzkvétá pravá láska, pravá ctnost, ať mír domu z Nazareta je v nich stálý milý host. Z vůle Boží vrať nás všechny křesťanskému životu, otcům, matkám moudrost vdechni, dětem uchraň čistotu. Maria, o Matičko...

3. Poslední den až se schýlí, soudcem bude nám Syn tvůj, Maria, v té vážné chvíli duši naši opatruj. Neopouštěj dítky svoje v tomto kroku rozhodném, až se skončí všechny boje, ať u tebe spočinem. Maria, o Matičko...

Maria, o Matičko ... (Kancionál, č. 804, 1.5. a 6. sloka)

Lidová píseň:

EJ, OD BUCHLOVA ...

1. Ej, od Buchlova větr věje, už tej Kačence pentle bere.

Dneskaj nevěsta, zajtra žena, dnes večer budeš začepená.

2. Ty si, Kačenko, bílá růža, tobě nebylo třeba muža.

Tys mohla chodit po svobodě, jak ta rybička v bystrej vodě.

3. Ty si, Martine, strom zelený, tobě nebylo třeba ženy.

Tys mohél chodit po galánkách jak ten holúbek po hambalkách.

(Já písnička II. - str.10)

4. zastavení: SUŠICE

Cesta vede horním okrajem obce, únava je už poznat, ať člověk vyšel z kteréhokoli konce poutní cesty.

Slovo Boží:

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT. (Jan 14,6)

Poutní píseň:

KAŽDÝ DEN PÁN MI SÍLU DÁVÁ ...

Každý den Pán mi sílu dává, písní mou je můj Pán,

on se stal mým spasením,

když kráčím s ním, nemusím se bát. (Koinonia str. 54)

Lidová píseň:

CHODÍME, CHODÍME HORE PO DĚDINĚ ...

1. Chodíme, chodíme hore po dědině, nejednej maměnce dcéru obudíme.

2. Obudí, obudí kohútek jarabý, kohútek jarabý, až poletí z řady.

3. Kohút z řady letí, vesele si zpívá, vstávaj, milá, hore, už sa rozednívá.

4. Vstávaj, milá, spíš-li, namlúvať ťa prišli, Horňané, Dolňané, chlapci Vlčnovjané.

5. Chlapci Vlčnovjané majú koně vrané, košulenky tenké, ňadra vyšívané.

6. Košulenka tenká, šila ju panenka, šila ju hedvábem pod zeleným hájem.

7. Když ju vyšívala, vesele se smála, když mně ju dávala, žalostně plakala.

(Já písnička III. – str.21)

5. zastavení: HUŠTĚNOVICE

Zde se přechází státní silnice, v obci se narodila Matka Vojtěcha, která ukázala věrnost za těžkých okolností a nezatrpkla.

Slovo Boží:

KDO CHCE JÍT ZA MNOU, ZAPŘI SE, VEZMI SVŮJ KŘÍŽ A NÁSLEDUJ MNE.

(Mt 16,24)

Poutní píseň:

SLUNCE AŤ SVÍTÍ, KDE JSI TY ...

1. Nečekej na svůj den, na svůj velký čin, každá chvíle se ti nabízí. Lásku Krista přinášej všem bratrům, sestrám svým, slunce ať svítí, kde jsi ty.

Ref: Slunce ať svítí, kde jsi ty, ať ozáří celou zemi, všechno zlé ať v dobré změní, slunce ať svítí, kde jsi ty.

2. Nejsi sám, je tu Pán, on je blízko nás, na cestách nás věrně provází. Ruku v ruce jdi s ním dál, odolávej tmám, slunce ať svítí, kde jsi ty. Rf.

3. Staň se solí, staň se kvasem chleba nového, po němž svět náš tolik hladoví. Staň se svící, která světlem Božím zářit smí, slunce ať svítí, kde jsi ty. Rf.

(Hosana I. - č. 233)

Lidová píseň:

ŠLY PANENKY SILNICÍ ......

1. Šly panenky silnicí, silnicí, potkali je myslivci, myslivci dva: Kam, panenky, kam jdete, kam jdete? Která moje budete, budete má?

Rf: V lese, v lese, v lese zeleném to bylo tam, kde láska hoří plamenem. To bylo v háji, v měsíci máji, to bylo v háji zeleném.

2. Ta maličká, ta je má, ta je má, ta má oči jako já, jako já mám. Na krku má granáty, granáty, granáty, mezi nima dukáty, dukáty jsou. Rf.

3. Jakpak já to vyvedu, vyvedu, vyvedu? Já si pro ni přijedu, přijedu tam. Čtyřma koňma vranejma, vranejma, vranejma, jako sedlák do mlejna, do mlejna jde. Rf.

(Já písnička I. – str. 65)

6. zastavení: BAŤŮV KANÁL (BABICE)

Zde se jde po břehu kanálu, možno pozorovat ryby v něm, je to chvíle zklidnění.

Slovo Boží:

POJĎTE I VY NA OPUŠTĚNÉ MÍSTO A TROCHU SI ODPOČIŇTE. (Mk 6,31)

Poutní píseň:

PÁN ZASTAVIL SE NA BŘEHU ...

1. Pán zastavil se na břehu řeky, hledal lidi ochotné jít za ním, aby se stali rybáři duší.

Ref: Můj Pane, dnes i na mne se díváš, tvoje ústa vyslovila mé jméno, svoji loďku na břehu zanechávám, spolu s tebou nový začít chci lov.

2. Pane, jsem jen ubohý člověk, poklad můj jsou dvě prázdné ruce a čisté srdce tobě oddané. Rf.

3. Pán potřebuje můj život, mladé srdce plné nadšení, samotu duše i kapky potu. Rf.

4. Dnes vyjít chci spolu s Pánem, lovit duše sítí jeho Pravdy, Slovem života, příkladem Lásky. Rf. (Hosana I., č.19)

Lidová píseň:

U STUDÁNKY SEDĚLA DO ČISTÉ VODY HLEDĚLA

1. U studánky seděla do čisté vody hleděla, /: spatřila malou rybičku jak polykala vodičku. :/

2. Rybičko rybko němá tvář já slyšela že kouzla znáš, /: ty víš co trápí srdce mé ty víš kde můj miláček je. :/

3. Tvůj miláček je v cizině hledá si tam děvče jiné. /: Nečekej, děvče, na něho najdi si hocha jiného. :/

7. zastavení: ŽIVOT V ŘECE A KOLEM ŘEKY

Zde se jde kolem řeky, po lukách, terén se úplně změnil ..

Slovo Boží:

POJĎTE ZA MNOU A UDĚLÁM Z VÁS RYBÁŘE LIDÍ. (Mk 1,17)

Poutní píseň:

NA VŠECH CESTÁCH TÉTO ZEMĚ, SMÍŠ SE K BOHU PŘIBLÍŽIT ...

Rf: Co zpívá si kraj a kvítí a háj, já si též zazpívám. Co zpívá si kraj a kvítí a háj, já též si s nimi zazpívám.

1. Na všech cestách této země smíš se k Bohu přiblížit, mířit k slunci z hloubi temné, Duch tě vede, stačí chtít.

2- Na všech cestách lidé kráčí, míjí tě i jdou ti vstříc, jeden pohled, úsměv stačí a hned máš o bratra víc. Rf.

3. Na všech cestách, ať jsou přímé, či ať starost trápí nás, jediný jen obzor zříme, pravý cíl a pravou vlast. Rf.

4. Na všech cestách, kudy jdeme, naděje nás provázej, Pane, ať tě obejmeme, ty nám mír a pokoj dej. Rf.

Lidová píseň:

NA TĚCH PANSKÝCH LUKÁCH ...

1. Na těch panských lukách našel jsem já dukát. Kdo mně ho promění, milá doma není.

2. Zajdu do hospody, kde cikáni hrají, ti mně ho promění, ti peníze mají.

3. Když ho nepromění, dám ho do cimbála, muzika bude hrát do bílého rána.

4. Do bílého rána, až denice vyjde, až pro mě má milá do hospody přijde.

(Já písnička II. – str..21)

8. zastavení: SPYTIHNĚV

Zde se jde podle hlavní trati a podle rušné státní silnice, pod obcí teče řeka Morava.

Slovo Boží:

JDĚTE DO C1LÉHO SVĚTA A HLÁSEJTE EVANGELIUM. (Mk 16,15)

Poutní píseň:

SLYŠ, JAKÝ TO NAD ŘEKOU JÁSOT A PLES ...

1. Slyš, jaký to nad řekou jásot a ples, to zpívají hory a skála i les. /: Ave, ave, ave, Maria :/

2. Tam, kde nyní hlaholí tisíců zpěv, kdys děvčátko spatřilo nebeský zjev. Ave, ...

3. Má pod bílým závojem líbeznou tvář, jak pod bílým obláčkem jitřenky zář. Ave, ...

4. O, pověz mi, Paní, kdo jsi a jak se zveš, co ode mne chudé si žádáš, co chceš? Ave

5. Já bez hříchu přečisté Početí jsem, ať lid činí pokání, pověz to všem. Ave, ...

6. A zázračný pramen trysk ze suchých skal, zde mnohý už znovu své zdraví získal. Ave, ...

7. Již z národů ze všech sem spěchají k ní a radostné pozdravy zástupů zní. Ave, ...

8. A také náš jásot a nadšený ples ať k Marii přečisté vznáší se dnes. Ave, ...

(Kancionál – č.811)

Lidová píseň:

POD NAŠIMA OKNY TEČE VODIČKA ...

1. Pod našima okny teče vodička, napoj mně, má milá, mého koníčka. Já ho nenapojím, já se koně bojím, že jsem maličká.

2. Můj koníček vraný ten nic nedělá, jenom když mu řekneš, že jsi má milá. On jen hlavu sehne, ani se ti nehne, holka rozmilá.

3. Pod našima okny roste oliva, pověz mně, má milá, kdo k vám chodívá.

K nám žádný nechodí, k nám se každý bojí, že jsem chudobná.

(Pějme píseň dokola – str.7)

9. zastavení: POVODNĚ

Zde procházíme územím ohroženým odjakživa vodním živlem. Prosíme o pomoc v každém

nebezpečí, které hrozí teď nebo v budoucnu.

Slovo Boží:

JSEM TO JÁ, NEBOJTE SE. (Mk 6,50)

Poutní píseň:

MÁTI PÁNĚ PŘESVATÁ ..... CELOU NAŠI OBEC CHRAŇ ...

1. Máti Páně přesvatá, bez poskvrny počatá, v nebi jasná denice, orodovnice. Pros za nás,o Panno mocná, pomocnice v každý čas. Maria, o Matičko, oroduj za nás.

2. Hned jak začne slunko plát, rač nám,Matko, požehnat, aby prací celý den Bůh byl veleben. Pros za nás ...

3. Milá Matko v nebesích, zapuď od nás hněv a hřích. Nedej, by k nám přístup měl lidstva nepřítel. Pros ...

4. Tvoje svatá, mocná dlaň, celou naši obec chraň, volej za nás k Ježíši, on tě vyslyší. Pros za nás ..

5. Vypros, čeho třeba nám, našim dětem, rodinám, zachraň v poli úrodu, žehnej národu. Pros za nás ... (Kancionál č. 807)

Lidová píseň:

TEČE VODA, TEČE ...

1. Teče voda, teče cez velecký majír, prečo si ma nehal, starodávný frajír.

2. Nehal som ťa , nehal, šak dobre vieš komu, čo ty réči nosí do našeho domu.

3. Do našeho domu, pod naše okénka, čo som sa naplakal, sivá holubienka.

4. Vrať sa milý vrať sa od kysuckej vody /: odniesols mi klúčik od mojej slobody :/

5. Skúr sa Stará Turá v kolečko obrátí /: sloboděnka moja ta sa nenavrátí :/

6. Už sa Stará Turá v kolečko obracá /: sloboděnka moja ta sa nenavracá :/

(Já písnička II. – str.27)

10. zastavení: NAPAJEDLA U HŘEBČÍNA

Zde se jde kolem hřebčína. Ochranu na cestách potřebují řidiči i jezdci, obojí se mohou obrátit ke svým andělům strážným.

Slovo Boží:

CO TEDY CHCETE, ABY LIDÉ DĚLALI VÁM, TO VŠECHNO I VY DĚLEJTE JIM. (Mt 7,12)

Poutní píseň:

ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ, RAČ VŽDYCKY BÝT OCHRÁNCE MŮJ ...

1. Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

2. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí, na tvá vnuknutí pozor dám.

3. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha, chválím Boha ustavičně. (Cyrilometodějský kancionál, č. 259)

Lidová píseň:

UŽ MNĚ KONĚ VYVÁDĚJÍ ...

1. Už mně koně vyvádějí, už mně koně sedlají, už mně koně vyvádějí a hornisti troubějí.

2. Přestaňte mně koně sedlat, přestaňte mně troubiti, přestaňte mně koně sedlat, já se musím loučiti.

3. Nejprve s mojí matičkou, která mě vychovala a podruhý s mou panenkou, která mě milovala.

4. Děkuji vám, má matičko, za vaše vychování, děkuji ti, má panenko, za tvoje milování. (Já písnička II. – str.28)

11. zastavení: NAPAJEDLA – MĚSTO

Na místním hřbitově je pochována Anička Zelíková, která zemřela v mladém věku, a nabídla svůj život jako smírnou oběť. Město Napajedla je rozprostírá mezi řekou Moravou a lesy.

Slovo Boží:

KDO NENESE SVŮJ KŘÍŽ A NEJDE ZA MNOU, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,27)

Poutní píseň:

POJĎ K SPASITELI ...

1. Pojď k Spasiteli, pojď ještě dnes, / své srdce jemu k oběti nes. / On z trůnu svého, kde věčný ples, / tak sladce volá: Pojď!/

Sláva, sláva, duše zaplesá, / pod jhem hříchu, že již neklesá. / Ó, Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó, Pane, vstříc mi pojď. / Sláva, sláva, duše zaplesá, / až ta krásná uzří nebesa. / ó, Pane, vstříc mi pojď, vstříc mi pojď, / ó, Pane, vstříc mi pojď.

2. Pojď, kdo jsi koliv, jest blízko Pán, / On za nás všechny v oběť byl dán, / mile zve k sobě nás ze všech stran, / ó, slyš a věř a pojď. / Sláva ...

3. Pojď, dítko milé, ten sladký hlas / i tebe zve, pojď, dokud je čas, / kdož ví, zda zítra ozve se zas, / ó, nemeškej a pojď. / Sláva...

4. Pojď k Srdci Páně, má duše, již, / když na tě světa doléhá tíž, / k oltáři jeho přijď jenom blíž, / On k tobě volá: Pojď. / Sláva ...

5. Pojď k Bohu svému, sem k němu spěj, / život svůj celý v oběť mu dej, / již lásky jeho ochotně dbej, / ó, dítě, vstaň a pojď. / Sláva ... (Poutnický kancionál č. 522)

Lidová píseň:

HÁJKU, HÁJEČKU, HÁJKU ZELENÝ ...

1. Hájku, háječku, hájku zelený, na mě se hněvá mý potěšení.

2. Na mě se hněvá, příčiny nemá, že jsem nepřišel včera zvečera.

3. Včera zvečera tmavá noc byla a já se bála, že bych zbloudila.

4. Vstávej, má milá, už je den bílý, šífaři už maj šíf naložený.

5. Pojeď, má milá, pojeď ty s náma, sou tu šífaři, jsem tu taky já.

6. Když jsme dopluli k svatému Janu, chtěla má milá ze šífu dolů.

7. Neboj se, milá, svatýho Jana, on je nás plavců stálá ochrana.

(Pějme píseň dokola, č. 73)

12. zastavení: OLDŘICHOVICE

Jdeme přes obec, kde je nový kostel zasvěcený svaté Zdislavě a vstupujeme opět do lesů, takže máme stromy po obou stranách.

Slovo Boží:

KDO VÁS PŘIJÍMÁ, MNE PŘIJÍMÁ. (Mt 10,40)

Poutní píseň:

ZDISLAVO V ŘÍŠI KRÁS, SLYŠ SVÝCH DĚTÍ VROUCÍ HLAS ...

1. Otče náš, vyslyš nás, zachovej nám národ náš, zůstaň s námi do skonání, Otče, vyslyš nás. V úzkosti své k tobě voláme, ruce svoje k nebi zvedáme, neopouštěj naši drahou vlast, vroucně tebe žádáme!

2. Zdislavo v říši krás, slyš svých dětí vroucí hlas: štěstí rodin našich krajin chraň i v dnešní čas! V rodinách je základ života, běda, když zde láska ztroskotá: Zdislavo, ty vzor jsi rodinám, jak Bůh žehnat chce i nám. Zdislavo...

Lidová píseň:

JÁ JSEM MALÝ MYSLIVEČEK ...

1. Já jsem malý mysliveček, sotva flintu nesu, hodím si ji přes rameno a pospíchám k lesu.

2. Když jsem přišel na kraj lesa, byla ještě rosa, sedl jsem si pod stromeček a poslouchal kosa.

3. Co ty, kose, černý ptáku, co tak smutně zpíváš? Všechny panenky z trávy jdou, ty se na ně díváš.

4. Všechny panenky z trávy jdou, jenom ta má nejde. Ona se tam posekala, ona dom nedojde. (Já písnička I. – str. 25)

13. zastavení: MALENOVICE - SVATÁ VODA

Pokračuje se dál lesem kolem kaple postavené nad pramenem.

Slovo Boží:

KDO PODÁ NĚKOMU TŘEBA JEN ČÍŠI STUDENÉ VODY PROTO, ŽE JE MÝM UČEDNÍKEM, NEPŘIJDE O SVOU ODMĚNU. (Mt 9,41)

Poutní píseň:

Ó, MATKO PÁNĚ, MATKO RAJSKÝCH KRÁS, ... POJĎ SE MNOU KRAJEM MÉHO DOMOVA, DO LESŮ VONNÝCH KVĚTŮ ...

1. Ó Matko Páně, Matko rajských krás, ty víš, co srdce tíží, pojď v milosti v mou duši chvíli zas, když bol se kolem šíří, do rukou svých vem srdce bloudící, dej smilování duši prosící. Maria, Maria, Maria.

2. Pojď se mnou krajem mého domova do lesů vonných květů, pojď se mnou krokem z domu otcova do širých dálek světů: buď světlem lásky v temnu duše mé, buď v žití vše, co moje jediné. Maria ...

3. Pojď krajem lásky vlasti nejdražší, sbor věrných tvých zde jásá a staletí vzpomínka nejsladší, hlas otců tebe hlásá. Ten národ tvůj se k tobě obrací, jenž víru svou u Tebe neztrácí. Maria ...

4. Pojď k nemocným, jichž život prchá v dál, jim smutek v duši utiš, vrať světlo lásky, kde je život vzal, volání moje uslyš, dej zdraví tam, kde duše odchází, a dobro tvé kéž vždy nás provází. Maria ...

5. Pojď k zemřelým, jež trpí muka zlá, vem v milost prosbu vroucí, vždyť tvoje láska slitování má nad duší nehynoucí. Ty bolest mou i prosby moje znáš, ty vyslyšíš Zdrávas i Otče náš. Maria ...

6. Zář květů bílých věncem nádhery tvůj zdobí stánek svatý a srdcí věrných něžné údery v ten úsměv vděkem jatý, to vše je láska kterou Maria, na celém světě zní ti Gloria. Maria ... (Poutnický kancionál – č.474)

Lidová píseň:

TEČE POTŮČEK BUBLAVÝ ...

1. Teče potůček bublavý, teče kolem skály, tam se dvě větve sklánějí, dvě větve vrbový.

2. Tam mě vodíval Jeníček, když jsem byla malá, splétal dvě větve do sebe a já se houpala.

3. Když jsem byla trochu větší, on lásce mě učil, o jednu slaďounkou hubičku mě den co den mučil.

4. A když mě lásce vyučil a zlíbal moji líc, potom za jinou odešel a nevrátil se víc.

5. Cizino, cizino daleká, navrať mi milého, který ode mne odešel do světa širého.

(Já písnička II. – str. 26)

14. zastavení: LESNÍ EKOSYSTÉM

Opět v hlubokých lesích, kde se dříve lidé báli, že zabloudí.

Slovo Boží:

PODLE TOHO JAK SOUDÍTE, BUDETE I VY SOUZENI. (Mt 7,2)

Poutní píseň:

DO TVÝCH STAROSTÍ ... PŘIŠEL TEN, JENŽ MÁ TĚ RÁD ...

1. Do tvých starostí, smutků úzkostí přišel Ten, jenž rád tě má a z nich tě vyprostí. Pánů Pán, Králů Král, byl nám bez rozdílu všechněm darován. (Koinonia – č.99)

Lidová píseň:

V LESE, V LESE NA JEHLIČÍ ...

1. V lese, jó v lese na jehličí, koná se svatba trpasličí, žádná divná věc to není, Šmudla už má po vojně a tak se žení. Malou má ženu, malinkatou, s malým věnem, malou chatou. Už jim choďej telegrámky, už jim hrajou Mendelssohna na varhánky.

R: Protože Láska, láska, láska v každém srdci klíčí, protože láskou hoří i to srdce trpasličí a kdo se v téhle věci jednoduše neopičí, ten ať se dívá, co se děje v lese na jehličí.

2. Mají tam lásku, jako trámek, pláče tchýňka, pláče tchánek, štěstíčko přejou mladí, staří, v papinově hrníčku se maso vaří. Pijou tam pivo popovický, (ale jen malý), Šmudla se polil jako vždycky, Kejchal kejchá na Profouse, jedí hrášek s uzeným a nafouknou se. Ref.

3. V lese, jó v lese..... (Já písnička I. – str.100)

15. zastavení: ZLÍN - ZASTAVENÍ NA KOPCI U MAJÁKU

Za chvíli před námi bude moderní město a za ním na druhé straně na Jižních Svazích nový kostel, a to je důvod k vděčnosti.

Slovo Boží:

POJĎ DOLŮ, DNES MUSÍM ZŮSTAT V TVÉM DOMĚ. (Lk 19,5)

Poutní píseň:

MÁ DUŠE BOHA VELEBÍ ...

Ref: Má duše Boha velebí, chválu vzdává, Pánem je nejen na nebi, buď mu sláva.

1. Opuštění budou sluti lidem tvým, /:poníženým dáváš vládnout královstvím:/

2. Až do prachu srazíš mocné na trůnu, /:a odnímáš pyšným meč i korunu.:/

3. Ztrápení a chudí vyjdou z nesnází, /:bohatý a jistý s prázdnou odchází.:/

4. Pro lačné stůl hojný připravený máš, /:žíznivým pak plný kalich naléváš.:/

(Hosana 1. – č. 125)

Lidová píseň:

POCESTNÝ ...

1. Je to chůze po tom světě, kam se noha šine, sotva přejdeš jedny hory, hned se najdou jiné.

2. Je to chůze po tom světě, že by člověk utek, ještě nezažil jsi jeden, máš tu druhý smutek.

3. Což je pánům v krytém voze sedí pěkně suše, ale chudý, ten za nimi v dešti, blátě kluše.

4. Ej, co já dbám na té cestě na psoty a sloty, jen když já mám zdravé nohy, k tomu dobré boty.

5. Však na pány v krytém voze taky někdy trhne, jednou se jim kolo zláme, jindy vůz zas zvrhne.

6. A krom toho, až své pouti přejedem a přejdem, v jedné hospodě na nocleh pán nepán se sejdem. (Já písnička II. – str.108)

16. zastavení: ŠTÍPA – mariánské poutní místo u Zlína

Mariánské poutní místo Štípa patří už ke Zlínu, průmyslovému městu, kde pracují nejen kováři. Řecky se město řekne polis, ve Zlíně stojí nový kostel Panny Marie.

Slovo Boží:

PŘINÁŠÍŠ-LI SVŮJ DAR K OLTÁŘI A TAM SI VZPOMENEŠ, ŽE TVŮJ BRATR MÁ NĚCO PROTI TOBĚ, NECH TAM SVŮJ DAR A JDI SE NEJDŘÍV SMÍŘIT. TEPRVE POTOM PŘIJĎ A OBĚTUJ SVŮJ DAR. (Mt 5,23 n)

Poutní píseň:

AVE MARIAPOLI ...

1. Ave, Mariapoli, pouze ty cílem jsi našich cest. V tobě vše milujem velikou láskou, jež přichází k nám. Kdybych moh žíti stále jen s tebou, tolik bych byl rád, nic jiného mě na světě nezapálí láskou tak jako ty, celou svou krásou zní hlas mi z hloubi srdce a ten mi připomíná: je zde Ježíš, /: jež nekončí.:/

2. Lásko, živote můj, vítej, sne šťastný, všech myšlenek mých. Velkou naději mám, v nebi snad zítra s tebou shledám. Na této zemi chtěl bych ze všech sil hlasitě křičet na všechny lidi světa: jen láska ať nás spojí v rodinu všech, učiňme ve společenství jedinou Mariapoli. (Hosana 1. – č.13)

Lidová píseň:

JAKÉ JE TO HEZKÉ, DVA KOVÁŘI V MĚSTĚ ...

1. Jaké je to hezké, dva kováři v městě, dva a dva kováři na rynku, jeden musí kovat a druhý milovat šafářovic Andulku.

2. Vzkázala mně včera šafářova dcera, ze dvorečka, ze dvora, že mně dá šáteček, vyšívaný všecek dokolečka dokola.

3. Neber si, synečku, ze dvora dcerečku, ze dvorečka ze dvora, ona má sukničky ucouraný všecky, dokolečka dokola. (Pějme píseň dokola – č.29)

17. zastavení: FRYŠTÁK

Jsme v malém městě, kde sídlí salesiáni, řád rozšířený po celém světě, brzy opět vstoupíme

do lesů.

Slovo Boží:

KDO PŘICHÁZÍ KE MNĚ A NEKLADE I SÁM SEBE AŽ NA DRUHÉ MÍSTO, NEMŮŽE BÝT MÝM UČEDNÍKEM. (Lk 14,26)

Poutní píseň:

LAUDATE OMNES GENTES (Chvalte, všechny národy, chvalte Pána) .....

1.Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (Hosana – č.615)

Lidová píseň:

KDYŽ JSEM K VÁM CHODÍVAL PŘES TY LESY

1. Když jsem k vám chodíval přes ty lesy, ach, ouvej přes ty lesy, bývalas, má milá, veselejší, ach, ouvej veselejší. /: Ale teď jsi, holka, bledá, :/ snad že ti srdéčko vyspat nedá, ach, ouvej vyspat nedá.

2. Když jsem k vám chodíval přes kaluže, ach, ouvej, přes kaluže, bývalas, má milá, jako růže, ach, ouvej jako růže. /: Ale teď jsi holka bledá ...:/ Bývalas, má milá, jako růže, ach, ouvej jako růže.

3. Když jsem k vám chodíval pod okýnko, ach, ouvej, pod okýnko, bývalas, má milá, krev a mlíko, ach, ouvej krev a mlíko. /:ale teď jsi holka bledá...:/ Bývalas, má milá, krev a mlíko, ach, ouvej krev a mlíko.

4. Když jsem k vám chodíval na dvoreček, ach, ouvej, na dvoreček, chodíval za tebou mysliveček, ach, ouvej, mysliveček. /:Mysliveček šel za lesy, :/ takže má panenka smutek nosí, ach, ouvej, smutek nosí. (Pějme píseň dokola – č. 30)

18. zastavení: LUKOVEČEK

Cesta stoupá do kopců, zapotíme se, i když slunce na obloze nebude svítit, půjdeme také kolem skal, které sice nejsou u řeky, ale v lese.

Slovo Boží:

PANE, KE KOMU BYCHOM ŠLI? TY MÁŠ SLOVA VĚČNÉHO ŽIVOTA. (JAN 6, 68)

Poutní píseň:

SLUNCE KRISTOVY LÁSKY AŤ OZÁŘÍ NÁS ...

Slunce Kristovy lásky ať ozáří nás, oheň Svatého Ducha ať zapálí nás, ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den, ve kterém se Jeho milost oslavovat má. (Koinonia – č.50)

Lidová píseň:

POD TOU SKÁLOU ...

1 Pod tou skálou, kde proud řeky syčí, tam kde ční červený kamení, žije ten, co mi jen srdce ničí, koho já ráda mám k zbláznění.

2. Vím, že lásku jak trám lehce slíbí, já ho znám, srdce má děravý, ale já ho chci mít, mně se líbí, bez něj žít už mě dál nebaví.

3. Často k nám jezdívá s kytkou růží, nejhezčí v z kovbojů z okolí, vestu má ušitou z hadích kůží, bílej pás, na něm pár pistolí.

4. Hned se ptá, jak se mám, jak se daří, kdy mu prý už to srdce svý dám, ale já odpovím, že čas maří, srdce blíž Červený řeky mám.

5. = 1.

6. = 2.

7. Když je tma a jdu spát, noc je černá, hlavu mám bolavou závratí, ale já přesto dál budu věrná, dokud sám se zas k nám nevrátí.

19. zastavení: ONDŘEJOVSKO

Stoupá se do kopců, v dáli je možné zahlédnout Svatý Hostýn, jde se lesem, kde na stromech hnízdí dravci.

Slovo Boží:

SNAŽTE SE VEJÍT ÚZKÝMI DVEŘMI. (Lk 13,24)

Poutní píseň:

NASTOKRÁT BUĎ POZDRAVENA, O, MATIČKO HOSTÝNSKÁ ...

1. Nastokrát buď pozdravena, ó, Matičko Hostýnská / natisíckrát zvelebena, Královno archandělská! / Ty jsi naše milá Matka, / tys naše naděje všechna, / neb ty jsi ten Jesse kořen, / Maria, krásná Ester.

2. Ohlédáš se na vše strany, ó, Matičko Hostýnská, / vzbuzuješ k sobě křesťany, Královno ...

3. Každého chceš vyslyšeti, ó, Matičko nebeská, / kdo chce tebe věrně ctíti,

Královno ...

4. Přicházejí k tobě chromí, ó, Matičko nebeská, / němí, hluší, nevidomí, Královno ...

5. Ty nemocné uzdravuješ, ó, Matičko nebeská, / jazyk němých rozvazuješ,

Královno ...

6. Ty jsi nad slunce jasnější, ó, Matičko nebeská, / nad měsíc, hvězdy světlejší, Královno ...

7. Posilni nás, putující, ó, Matičko nebeská, / občerstvi nás klesající, Královno ...

8. Jiné naděje nemáme, ó, Matičko nebeská, / tebe za patronku máme, Královno ... (Poutnický kancionál – č.425)

Lidová píseň:

SEDÍ SOKOL NA JAVORI ...

1. (:Sedí sokol na javori:), prebírá si drobné perí.

2. (:Prišel naňho starý jagár,:) já ťa, sokol, zastreliť mám.

3. (:Nestrílaj ma, jagárečku,:) mám já doma frajárečku.

4. (:Frajárečku velmi krásnú:), takovú už nedostanu. (Já písnička II. – str.24)

20. zastavení: RUSAVA

Čím blíže jsme k poutnímu místu, tím více se modlíme, těšíme se na setkání s ostatními poutníky, poslední obec je založena osadníky z Valašska.

Slovo Boží:

KDYŽ SE MODLÍTE, ŘÍKEJTE: OTČE NÁŠ ... (Lk 11,2)

Poutní píseň:

SPOJ NÁS V JEDNO, PANE ...

Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno poutem, jež nemůže být zlámáno, spoj nás v jedno, Pane, spoj nás v jedno láskou svou.

Je jen jeden Pán, je jen jedno tělo, je jen jeden král, proto zpíváme. (HOSANA – č.239)

Lidová píseň:

DÚ VALAŠI, DÚ

Dú Valaši, dú, hore dědinú, jeden nese pepřek, druhý zase česnek, třetí cibulu.

nebo: MY JSME VALAŠI

Rf: My sme Valaši, jedna rodina, valašské hory sú naša otčina. My jsme Valaši, chlapci jako fík a náš kapelník sú strýc Matalík.

1. Hrajeme, zpíváme všichni vesele, abyste věděli, že jsme přátelé. Rf.

2. Hrajeme, zpíváme po vlasti naší, abyste věděli, že jsme Valaši. Rf.

3. Hrajeme, zpíváme pěkně vesele, není už na světě také kapele. Rf.

21. zastavení: SVATÝ HOSTÝN

Už jsme na místě, za chvilku vstoupíme do kostela, stojícího na vrcholu hory, na kterou putujeme za Pannou Marií, zde uctívanou jako Vítězná ochrana Moravy.

Slovo Boží:

DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME S RADOSTÍ. (Žalm 121,1)

Poutní píseň:

HORO KRÁSNÁ, SPANILÁ, KDE PŘEBÝVÁ MARIA ...

1. Horo krásná, spanilá, / kde přebývá Maria, / jak jsi krásná k milování, / svatá Panno Maria.

2. Uslyšel jsem libý hlas, / jak Maria volá nás: / Pojďte ke mně, dítky moje, / už je čas, aj, už je čas!

3. Ti ptáčkové spanilí / chválí Pannu Marii, / žežulenky libým hlasem / cukrují, aj, cukrují.

4. Poutníčkové rozmilí, / pozdravujme Marii, / čisté srdce Boží Matce / darujme, aj, darujme.

5. Slyš, Matičko, volání, / pros za věrné křesťany, by se ráčil Bůh smilovat / nad námi, ach, nad námi.

6. Vypros nám požehnání, / Maria, naše Paní, / ať víra, naděje, láska / přebývá mezi námi.

7. Zvlášť se rač přimlouvati, / až budeme umírati, / bychom hodné Tělo Páně přijali, ach přijali. (Poutnický kancionál – č.136)

Lidová píseň:

MORAVA KRÁSNÁ ZEM

NARR:

Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná,

vzduchem voní hrušky plané nejkrásnější krajina.

Malý šohaj, napůl spící, vyved koně ze stáje,

vnímáme svět v okamžicích, Morava – zem krásná je

1. Morava, krásná zem, v které jsem byl zrozen

a v ní byl vychován, od matky pěstován.

Ta mě k srdci svému lnula mateřskému,

jí buď můj život věnován.

Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem :

2. Kde řeka Morava kvapným tokem spěje,

tam, kde lid líbezné krásné písně pěje.

Tam děvy krásné jsou, něžné jak květiny,

tam domov můj je jediný.

Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem:

3. Když slunko zapadá, za vrchy, dálavy

na mládí vzpomínám, jak prchlo do dáli.

Teď jedno přání mám, že Moravu mám rád

v té zemi krásné chtěl bych spát.

Ref: Ta jižní Morava, je jistě krásná zem, posázená vinohradem:

NARR:

Všude tam, kde réva vinná

Moravskou zem pokrývá,

Tam si dodnes šohaj s chasů zazpívá.

B) Poutní cesta SVATÝ KOPEČEK – SVATÝ HOSTÝN

1. zastavení: SVATÝ KOPEČEK

Slovo Boží:

TĚM, KDO MILUJÍ BOHA, VŠECHNO NAPOMÁHÁ K DOBRÉMU. (Řím 8,28)

Poutní píseň:

TISÍCKRÁTE POZDRAVUJEM TEBE …

1. Tisíckráte pozdravujem tebe, ó Matičko Krista Ježíše, ty jsi krása veškerého nebe, tobě celá říše koří se. Ty jsi po Bohu ta nejprvnější, tobě čest a chválu nejpřednější andělé a svatí vzdávají královnou tebe nazývají.

2. Přispěj také nám, ó Matko naše, všichni vroucím srdcem žádáme. Jediné tys útočiště naše, po Bohu nad tebe nemáme. Ať ti můžeme chvály prozpěvovat a tvé svaté jméno oslavovat, tak, jak tobě patří po Bohu, chceme tě chválit v každou dobu.

3. Neboť Stvořitel nebe i země za svůj stánek tebe vyvolil, člověčenství naše přijal z tebe, slávou matky své tě ozdobil. Ježíš Kristus, Bůh a člověk pravý, moudrost věčná, vládce věčné slávy, hořké muky kříže podstoupil, aby lidstvo všechno vykoupil.

4. Na Siónu ty jsi utvrzená, v městě sídlíš věčně blaženém, dřív než bylas na svět narozená, poctěná jsi v slovu prorockém. Požíváš teď oné blaženosti, připravené tobě od věčnosti od dobroty Boha věčného, Otce, Syna, Ducha Svatého.

5. Ó překrásná paní, na Libanu jako cedr k nebi zvýšená, jako cypřiš na hoře Siónu, jako v Kades palma vznešená, jako růže v Jerichu jsi krásná, jako ranní denice jsi jasná, oliva jsi krásná na poli, javor u vod v tichém údolí.

6. Lilie jsi ze všech nejkrásnější, která dává vůni líbeznou, ze všech květů ty jsi nejvzácnější, občerstvuješ duši znavenou. Před tvou krásou slunce, měsíc hasne, Paní mocná nebes říše jasné, ty jsi jistá brána nebeská, blaho naše, radost andělská.

7. Zdráva budiž, Panno nejslavnější, Matko Páně neporušená, Trojice jsi stánek nejsvětější, od věčnosti Bohem zvolená. Panno moudrá, schránko Boha vzácná, na obloze duho velmi krásná, Šalamouna křeslo vznešené, Gedeona rouno zrosené.

8. Kdo by mohl všechnu slávu tvoji na tom světě ústy vyznati, kterou Syn tvůj jen pro lásku svoji ráčil tobě v nebi schystati. Byť i všichni chválu tobě pěli, jménem tvým zněl obor světa celý, větším světlem plane sláva tvá na nebesích, Matko Kristova.

9. Před obrazem tvým, ó Matko Páně, chceme prosby svoje skládati, kéž nás chrání tvé mateřské rámě, kdykoliv tě budem žádati. V smutku světa, v nouzi, v těžkém kříži k tobě srdce s důvěrou se blíží, přímluvkyní buď nám na nebi, pomocnicí v dobách potřeby.

10. Vypros víru, naději a lásku, světlo ctnosti v duši rozněcuj, odvrať od nás hlad a mor a válku, v bídě každé při nás věrně stůj. Až pak Syn tvůj z žití pozemského před trůn slávy své a soudu svého duše naše bude volati, tehdy, Matko, rač se zastati.

Lidová píseň:

HEJ, HAJ, ZELENÝ HAJ …

1. [: Háj, háj, háj, zelený háj, na mňa sa moja milá nespoliehaj,:]

[: kač, kač, kač kačena, nasypem ti zeleného jačmeňa.:]

2. [: Budeš li se spolehati, ej, veru budeš banovati,:]

[: kač, kač, kač kačena, nasypem ti zeleného jačmeňa.:]

2. zastavení: BUKOVANY

Slovo Boží:

V TĚCH DNECH SE MARIA VYDALA NA CESTU A SPĚCHALA DO JEDNOHO JUDSKÉHO MĚSTA V HORÁCH. (Lk 1,39)

Poutní píseň:

NEDEJME SE K SPÁNKU SVÉSTI …

1. Nedejme se k spánku svésti, / bděme pod korouhví kříže, / jděme v boj za pravé štěstí, / každým krokem k nebi blíže. K nebi vede cesta jistá těm, / kdo prací každodenní / následují věrně Krista / v zápase a utrpení.

Nesme kříž svůj, mějme víru, že nám pomůže jej nésti. V časném světě není míru, nedejme se k spánku svésti.

2 Sotva tušil vladař o světský / při svém krutém rozsouzení, / že je Ježíš Nazaretský / všeho světa vykoupení. Statečně náš Pán šel k cíli, / šel až na smrt naší vinou. / Jeho bychom opustili, / kdybychom šli cestou jinou. / Nesme kříž svůj ...

3. Slasti světa, slávu vratkou / obětujme pro svou spásu, / odměnou nám bude sladkou / vidět věčně Boží krásu. / Obětujme svoje žití, / oddejme se Bohu cele, / ať pak můžem věčně zříti / v nebi svého Spasitele. / Nesme kříž svůj ...

4. Ještě dřív, než dojdem k Pánu, / než nás k hodům lásky přijme, / v bílém šatě nebešťanů / už na této zemi žijme; / osvíceni božskou září, / v srdci živé slovo Páně, / s láskou v oku, s mírem v tváři, / pojďme s Kristem odhodlaně. / Nesme kříž svůj ...

Lidová píseň:

ROSTÓ, ROSTÓ, ROSTÓ KONOPĚ ZA CESTÓ …

Rostó, rostó, rostó konopě za cestó a só pěkny zeleny. Meze něma roste modrooky děvče, až veroste, bode my.

Neber si, senečko, ze dvora děvečko,ze dvorečka, ze dvora. Ona má sokničko ošpoňkanó všecko do kolečka, do kola.

Senečko muj drahé, poslechni mé rade, neché teho ženěni. Oženiš se jednó, tvářečke tě zblednó, krása se tě proměni.

3. zastavení: VELKÁ BYSTŘICE

Slovo Boží:

KDE JSOU DVA NEBO TŘI V MÉM JMÉNU, TAM JSEM JÁ UPROSTŘED NICH. (Mt 18,20)

Poutní píseň:

BŮH TI TENTO ŽIVOT DAL …

1. Bůh ti tento život dal, bys jej vroucně miloval, a tak touto svatou láskou blaženým se stal. Jednu jenom duši máš, proč tak málo o ni dbáš? Pamatuj: Když duši ztratíš, vše ztraceno máš, vše ztraceno máš!

2. K dobru tvému každý den / od Boha byl stanoven; / proto hleď, co síly stačí, / konat dobro jen. / Abys Bohu byl vždy blíž, / slovo Páně v duši slyš: / Co učiníš pro bližního, [: pro mě učiníš. :]

3. Smrt přichází blíž a blíž, / snad po tobě sahá již. / Stihne-li tě v stavu hříšném, / kterak obstojíš? / Až dokončíš lidskou pouť, / předstoupíš před Boží soud, / tam před tváří Pravdy věčné [: nelze uniknout. :]

4. Zavčas hříchů litujme, / svoje viny vyznejme, / o svátostné odpuštění / k Bohu volejme. / Otec všechno odpustí, / a kdo se ho nespustí, / ten u jeho lásky dojde [: věčných radostí. :]

5. Koho tíží temný hřích, / i kdo tone v zármutcích, / ten ať spěchá k Matce Boží, / matce trpících. / Koho ona miluje, / ke komu se schyluje, / nad tím na přímluvu její [: Syn se smiluje. :]

6. Zanech, zanech všech zlých cest, / Kristův kříž se odvaž nést / až tam, kde zní jeho velké: / Dokonáno jest. Slyš, má duše, tento hlas, / vrať se k Bohu svému zas, on tě volá, za ním spěchej, [: dokud ještě čas. :]

Lidová píseň:

ČI SÓ HODE, NAŠE HODE …

1. Čí só hode, naše hode, poďme, stará do hospode, hojája, hojája, hojajája. Bodem tam do rána tancovat holána, hojajája.

2. Přišla Anka do hospode podívat se na ty hode, hojája ...

3. Chtělo se ji tancovati, nechcele jo chlapci bráti, hojája ...

4. Voře Antoš podle meze, košola mo z gatí leze, hojája ...

5. Mařa za ním poskakoje, košolo mo zastrkoje, hojája ...

4. zastavení: SVÉSEDLICE

Slovo Boží:

DOSTANETE VŠECHNO, ZAČ BUDETE V MODLITBĚ PROSIT S VÍROU. (Mt 21,22)

Poutní píseň:

Ó ANDĚLÉ, K NÁM DOLŮ SPĚJTE …

1. Ó, andělé, k nám dolů spějte, a s námi Bohu chválu vzdejte: slavný den je dnes nám i vám. Chléb andělský, jejž tady ctíme a pro zdraví svých duší jíme, [: Chléb ten je Kristus, Bůh, náš Pán. :]

2. Vy v tajemné jste síni byli, / kde s apoštoly Ježíš milý / dlel při posledním hodu svém. / Vy zřeli jste, jak chléb jim lámal / a s těmi slovy kolem dával: / [: Vezměte před mým odchodem. :]

3. Hle, tělo mé, jež na smrt dáno, / buď na mou paměť přijímáno, / v něm síla lásky mé se zjev! / Kdykoli tato slova díte, / chléb v moje tělo proměníte / [: a víno v moji božskou krev. :]

4. Chce u nás být až do skonání, / k nám hříšným v pokoře se sklání, / by ukázal, jak nás má rád; / zář božství, kterou plane v ráji, / pod způsobami chleba tají, / [: by v srdcích mohl spočívat. :)

5. Ty, otců našich Bože silný, / ty léku duše neomylný, / pokrme srdcí věřících. / Tvůj lid se tobě v bázni koří / a v srdcích víra s láskou hoří, / [:ó neopouštěj dětí svých!:)

6. Jsou v Ježíšově Srdci skryty / ty nejušlechtilejší city / a nutí silou nezdolnou, / by rozdával svou božskou lásku / a v nejužším byl s námi svazku / [: a u nás hledal radost svou. :)

7. Kéž v duše potřebách i těla / se naše prosba rozechvělá / před svatostánek utíká. / Kéž milost tvého požehnání / církev i národ zlého chrání / [: a světem vládne láska tvá. :)

8. Rač na vezdejší naší pouti / nám často v srdci spočinouti, / tajemný Chlebe andělský. / Dej. aby tvoje svaté tělo / nám při skonání otevřelo / [: blažený domov nebeský! :)

Lidová píseň:

U PANSKÉHO DVORA …

1. U panského dvora náš Vitoušek orá strakaté volečky má [: až pole doorá na mě si zavolá on mě už zdaleka zná :]

2. Darmo ty můj milý Vitoušku rozmilý darmo ty na mě voláš [: volej ve dne v noci není ti pomoci mě se víc nedovoláš :]

3. Já už mám jiného hocha upřímného ten je mi nad tě dražší [: víc na mě nevolej hluboko zaorej navěky lásku naši :]

5. zastavení: VACANOVICE

Slovo Boží:

BLAHOSLAVENÍ JSOU TI, KDO SLYŠÍ BOŽÍ SLOVO A ZACHOVÁVAJÍ HO. (Lk 11,28)

Poutní píseň:

ZDRÁVA BUĎ, PANNO MARIA, Ó KRÁLOVNO …

1. Zdráva buď, Panno Maria, ó Královno, zdráva buď, hvězdo zářivá, ó Královno Maria.

2. Matka jsi milosrdenství, / ó Královno, / život a pramen radosti, / ó Královno Maria.

3. Po Bohu naše naděje, / ó Královno, / přímluva tvá nám prospěje, / ó Královno Maria.

4. Voláme k tobě v nouzi své, / ó Královno, / vyhnaní Evy synové, / ó Královno Maria.

5. Vzdycháme k tobě lkajíce, / ó Královno, / vzýváme tebe plačíce, / ó Královno Maria.

6. V tomto slzavém údolí, / ó Královno, / neopouštěj lid ubohý, / ó Královno Maria.

7. A proto, orodovnice, / ó Královno, / u nejsvětější Trojice, / ó Královno Maria,

8. Oči své lásky obrať k nám, / ó Královno, / pomocnou rukou přispěj nám, / ó Královno Maria.

9. Ukaž nám Syna milého, / ó Královno, / plod života přečistého, / ó Královno Maria.

10. Po vezdejším putování, / ó Královno, / ať dojdeme smilování, / ó Královno Maria.

11. Matko naše milostivá, / ó Královno, / přemilá a přívětivá, / ó Královno Maria.

12. Ó svatá Boží Rodičko, / ó Královno, / oroduj za nás, Matičko, / ó Královno Maria.

13. Ať Božího zaslíbení, / ó Královno, / hodnými jsme učiněni, / ó Královno Maria.

14. Pros za nás hříšné jak nyní, / ó Královno, / tak i v hodině poslední, / ó Královno Maria.

Lidová píseň:

TO NAŠE STAVENÍ Z DROBNÉHO KAMENÍ …

1. To naše stavení z drobného kamení, to naše stavení z drobného kamení, šel šohaj okolo, nedal pozdravení, duša moja, šel šohaj okolo, nedal pozdravení, duša moja.

2. Nedal pozdravení ani půl slovečka, nedal pozdravení ani půl slovečka, že su já pre něho chudobná cerečka, duša moja, že su já pre něho chudobná cerečka, duša moja.

3. Chudobná cerečka, která už nic nemá, chudobná cerečka, která už nic nemá, jenom tu poctivost a tu si zachová, duša moja, jenom tu poctivost a tu si zachová, duša moja.

6. zastavení: TRŠICE

Slovo Boží:

BOŽE, VEĎ MĚ VE SVÉ SPRAVEDLNOSTI, SVOU CESTU PŘEDE MNOU UČIŇ PŘÍMOU. (Ž 5,9)

Poutní píseň:

MÁTI PÁNĚ PŘESVATÁ

1. Máti Páně přesvatá, bez poskvrny počatá, v nebi jasná denice, orodovnice. Pros za nás,o Panno mocná, pomocnice v každý čas. Maria, o Matičko, oroduj za nás.

2. Hned jak začne slunko plát, rač nám,Matko, požehnat, aby prací celý den Bůh byl veleben. Pros za nás ...

3. Milá Matko v nebesích, zapuď od nás hněv a hřích. Nedej, by k nám přístup měl lidstva nepřítel. Pros ...

4. Tvoje svatá, mocná dlaň, celou naši obec chraň, volej za nás k Ježíši, on tě vyslyší. Pros za nás ..

5. Vypros, čeho třeba nám, našim dětem, rodinám, zachraň v poli úrodu, žehnej národu. Pros za nás ... (Kancionál č. 807)

Lidová píseň:

NEŠŤASTNÝ ŠAFÁŘŮV DVOREČEK ….

1. Nešťastný šafářův dvoreček, nešťastný šafářův dvůr, /:když jsem šel okolo, srdce mě bolelo, zařehtal můj vranej kůň,:/

2. Neřehtej můj vranej koníčku, objedem třikrát kolem, /: jestli je upřímná, Andulka rozmilá, otevře dveře honem:/

3. Třikrát jsme panskej dvůr objeli, kůň se na vrata vzpíná, /: copak je novýho u děvčete mýho, že vrata neotvírá:/

4. I když mě má milá zanecháš, přece jsem na světě rád, /: může mě Pánbůh dát, že budu milovat, děvče jak karafiát:/

7. zastavení: LAZNÍKY

Slovo Boží:

BLAZE KAŽDÉMU, KDO SE BOJÍ HOSPODINA, KDO KRÁČÍ PO JEHO CESTÁCH. (Ž 128,1)

Poutní píseň:

SVATÝ KŘÍŽI, TEBE CTÍME…

1. Svatý kříži, tebe ctíme, / lůžko Pána Ježíše, / v soudný den tě uvidíme / na nebesích skvíti se. (:Slovem, srdcem tebe ctíme, lůžko Pána Ježíše.:)

2. Svatý znaku umučení, / láskou Boží naplň nás, / chraň nás všeho provinění, / spásu zvěstuj v každý čas! / Slovem, srdcem ...

3. Praporem nám, svatý kříži, / v každém našem boji buď; / když nás těžké zkoušky tíží, / pevnou víru v srdci vzbuď. / Slovem, srdcem ...

4. K vítězství se jistě blíží, / kdo se k tobě přimkne blíž; / po bojích jej, svatý kříži, / k Otci v nebi povýšíš. / Slovem, srdcem ...

5. V tobě, svatý lásky zdroji, / spásu mám i ochranu, / naději a sílu svoji; / tobě věrný zůstanu. / Slovem, srdcem...

6. Vyslyš, Bože, naše přání: / až nás tvůj hlas povolá, / aby ústa při skonání / chválu kříže hlásala. / Slovem, srdcem...

Lidová píseň:

KDYBYS MĚLA MÁ PANENKO…

1. Kdybys měla, má panenko, sto ovec, sto ovec, a já jenom za kloboukem jalovec, jalovec, nebudeš má, není možná, ani ti to, má panenko, Pán Bůh nedá!

2. Kdybys měla má panenko, celý lán, celý lán, a já jenom zahrádečku jako dlaň, jako dlaň, nebudeš má ...

3. Kdybys měla má panenko, sto dvorů, sto dvorů, a já jenom roztrhanou stodolu, stodolu, nebudeš má ...

8. zastavení: BUK

Slovo Boží:

POJĎTE KE MNĚ VŠICHNI, KDO SE LOPOTÍTE A JSTE OBTÍŽENI, JÁ VÁS OBČERSTVÍM. (Mt 11,28)

Poutní píseň:

VZHŮRU SRDCE, VLASTI MÁ …

1. Vzhůru, srdce, vlasti má, k nebi zpěv ať zalétá, Spasiteli chválu vzdej, věčnou věrnost přísahej: Ano, Srdci Ježíšovu slibujeme věrnost znovu, ano, Srdci Ježíšovu slibujeme věrnost znovu.

2. Divotvorná Boží moc / spěla nám vždy na pomoc, / vlast i církev chránila, / když jim zhouba hrozila. / Proto Srdci ...

3. Nemáme se čeho bát, / chcem-li vůle Boží dbát, / věrni víry základu, / nejdražšímu pokladu. / Proto Srdci ...

4. Jako Boží děti chcem / býti bratry lidem všem, / dílo lásky budovat. / Srdci Páně věnovat. / Proto Srdci ...

Lidová píseň:

POD DUBEM ZA DUBEM MĚLA JEDNO DVĚ ...

1. Pod dubem, za dubem, měla jedna dvě, červená jablíčka, dala jedno mně. /: Nechtěla mně obě dát, začala se vymlouvat,že nemá, ze nedá, že je o ne zle. :/

2. Já jsem tobě dala jedno jablíčko, a ty mně za něj dej svoje srdíčko. /: Chceš-li ty mé srdce mít, musíš za své vyměnit, pak budu celý tvůj, má holubičko. :/

3. Pod bezem, za bezem s Hanou Jeníček, Hanička sčítala, co je hvězdiček. /: Jeník hvězd si nevšímal, potichounku ale dal, na tisíc, ne-li víc, Haně hubiček. :/

4. Pšeničku jsem zasil, nebudu ji žít, pivo jsem dal nalejt, nebudu je pít. /: Holku jsem si namluvil, jinej mně ji odloudil, a tak lásce naší konec učinil. :/

9. zastavení: PROSENICE

Slovo Boží:

UPEVŇUJ MÉ KROKY NA SVÝCH CESTÁCH, AŤ NEKLOPÝTAJÍ MÉ NOHY. (Ž 17,5)

Poutní píseň:

VŠICHNI BOŽÍ VYVOLENÍ …

1. Všichni Boží vyvolení, plesejte, že jste v nebi oslavení, zpívejte milému Ježíši, dobrému Ježíši, sladkému Ježíši.

2. Máte proč z té duše chválu hlásati, / máte zač i vroucí díky vzdávati / milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši,

3. Že jste šťastně pokušení zdolali, / bylo tím, že v nesnázi jste volali / k milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému Ježíši.

4. Že jste Boží vůli vzorně plnili, / bylo tím, že za pomoc jste prosili / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

5. Že jste vyšli z toho světa bez viny, / za to vroucně děkovat jste povinni / milému Ježíši, / dobrému Ježíši, / sladkému .Ježíši.

6. Že teď v ráji přebýváte v radosti, / i to všechno máte z pouhé milosti / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

7. I my hříšní podle vašich příkladů / na svých cestách jdeme prosit o radu / milého Ježíše, / dobrého Ježíše, / sladkého Ježíše.

8. Vy pak za nás račte Boha žádati, / abychom též byli jednou přijati / k milému Ježíši, / k dobrému Ježíši, / k sladkému Ježíši.

Lidová píseň:

KDYŽ JSEM JÁ ŠEL OKOLO VRAT …

1. Když jsem já šel okolo vrat, zavoněl mňa karafiát. Když jsem já šel okolo, srdéčko mňa bolelo, že jsem nebyl včera u vás.

2. Ale já k vám zajtra půjdu, vašu mamku prosit budu, mamko moja, mamko má, já vás prosím preboha, dajte vy mně vašu dceru.

3. A když mně ju nechcete dat, dajte si ju vymalovat, dajte si ju aj za sklo, aby sa vám nestesklo. Móžete sa na ňu dívat.

10. zastavení: RADSLAVICE

Slovo Boží:

ZARADOVAL JSEM SE, KDYŽ MI ŘEKLI, DO DOMU HOSPODINOVA PŮJDEME. (Ž 122,1)

Poutní píseň:

DĚLNÍKU BOŽÍ Z KRÁLOVSKÉ KRVE …

1. Dělníku Boží z královské krve, / tys k dílu spásy byl povolán, / když svého Syna a Pannu matku, / svůj dvojí poklad, svěřil ti Pán. / Nad jesličkami v betlémské noci / co Boží stráž jsi s anděly bděl; / námahy denní lidského díla / s tebou poznával náš Spasitel.

2. Dělníku Boží, tesaři věrný, / tys Pánu světa zbudoval krov / a v domku chudém slyšels ty první / posvátnou hudbu Kristových slov. / Měla zvuk lidský a moudrost Boží / a tys jí duši otvíral rád. / Nauč nás také, pěstoune tichý, / pravdám posvátným své srdce vzdát.

3. Dělníku Boží, pro Dítě s matkou / denní chléb chystáš lopotou svou, / nečekáš za ni odměny jiné, / než úsměv díků v tváři těch dvou. / Ve službě věrné, ve službě stálé / Bohu tak dáváš všechno, co máš; / podej i za nás na oltář svatý / trpký i sladký každý den náš.

4. Dělníku Boží, tvým celým domem / den za dnem stále vál Boží dech; / přesto jsi spěchal s rodinou svatou / do chrámu Páně v svátečních dnech. / Kázal tak zákon, toužila duše / po slavném Božím shromáždění, / k němuž se snáší z pahorků věčných / Hospodin, Bůh všech pokolení.

5. Dělníku Boží, Syna jsi hledal/na pouti v slavný Jeruzalém. / Našels ho v chrámě, jak slovem vroucím / Otcovu slávu zjevuje všem. / Pomoz nám najít vtělené Slovo / a věřit z hloubi upřímnosti, / že na nás čeká s toužebnou láskou / sám živý Kristus ve svátosti.

6. Pěstoune Kristův, příteli Boží, / u stolu tvého jídal Bůh sám; / ty nás veď nyní k hostině svaté, / v níž tělo své on podává nám. / Ať spojen s námi, se svojí církví, / kterou dal tobě do ochrany, / svůj život vlévá haluzím suchým, / on, vinný keř, nám zvěstovaný.

7. Dělníku Boží, po díle dobrém / tělo i duši Bohu jsi dal; / v hodince smrti, tiché a zralé, / sám Boží Syn ti u lože stál. / Pros nyní za nás v království věčném, / na němž ti Pán dal královský díl, / aby i v naší hodině smrti / Kristus, Pán míru, přítomen byl.

Lidová píseň:

HOLKA MODROOKÁ …

1. Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam; v potoce je velká voda, vezme-li tě, bude škoda; holka modrooká, nesedávej tam!

2. Holka modrooká, nesedávej u potoka, holka modrooká, nesedávej tam; v potoce se voda točí, podemele tvoje oči; holka modrooká, nesedávej tam!

11. zastavení: PAVLOVICE U PŘEROVA

Slovo Boží:

JAK MILÝ JE PŘÍCHOD TĚCH, KDO ZVĚSTUJÍ RADOSTNOU ZVĚST. (Řím 10,15)

Poutní píseň:

KLANÍM SE TI VROUCNĚ …

1. Klaním se ti vroucně, skrytý Bože náš, jenž tu ve svátosti sebe ukrýváš. Tobě srdcem svým se zcela poddávám, před tebou svou slabost, Bože, vyznávám.

2. Zrakem, hmatem, chutí tebe nevnímám / a jen sluchem svým tě jistě poznávám. / Věřím vše, co hlásal světu Kristus Pán, / v něm je základ pravdy lidstvu všemu dán.

3. Na kříži jsi tajil jenom božství své, / zde je také skryto člověčenství tvé. / V obojí však věřím celým srdcem svým, / o milost tě prosím s lotrem kajícím.

4. Rány tvé jak Tomáš vidět nežádám; / že jsi Pán a Bůh můj, vroucně vyznávám. / Rač mé chabé víře větší sílu dát, / více v tebe doufat, víc tě milovat.

5. Plode smrti Páně, Chlebe života, / v němž se lidem dává Boží dobrota, / dej mé duši stále jenom z tebe žít, / v tobě Boží lásku rozjímat a ctít.

6. Dobrý Pelikáne, Jezu, Pane můj, / krví svou nás hříšné z hříchů očišťuj, / vždyť jediná krůpěj její stačila, / aby všeho světa viny obmyla.

7. Rač, ó Jezu Kriste, jenž jsi nám zde skryt, / srdci toužícímu touhu vyplnit, / abych, jak zde hledím s vírou na oltář, / v nebesích tě jednou spatřil tváří v tvář. / Amen.

Lidová píseň:

ČERVENÁ MODRÁ FIALA …

1. Červená modrá fiala, fiala, kdes je má milá trhala, trhala, kdes je má milá trhala.

2. Trhala jsem je na louce, na louce, zabolelo mě mé srdce, mé srdce, zabolelo mě mé srdce.

3. Proč by mě srdce bolelo, bolelo, když už máš chlapce jinýho, jinýho, když už máš chlapce jinýho.

12. zastavení: HRADČANY

Slovo Boží:

KE KAŽDÉMU, KDO SE KE MNĚ PŘIZNÁ PŘED LIDMI, I JÁ SE PŘIZNÁM PŘED SVÝM OTCEM V NEBI. (Mt 10,32)

Poutní píseň:

ANDĚLE BOŽÍ, STRÁŽCE MŮJ ...(viz též str. 7)

1. Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky veď a napravuj, ke všemu dobrému, ke všemu dobrému mě vzbuzuj.

2. Ctnostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo, svět, ďábla přemáhám, na tvá vnuknutí, na tvá vnuknutí pozor dám.

3. A tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání, po smrti pak v nebi věčně chválím Boha, chválím Boha ustavičně. (Cyrilometodějský kancionál, č. 259)

Lidová píseň:

MALENÍ, MALENÍ LISTU ŠIROKÉHO….

/: Malení, malení, listu širokého, že nemá Hanačka galána žádného. :/

(Šel bych k vám, šel bych k vám, když nesmím, když nesmím zarost mi chodníček ořeším, ořeším. Ořeší a duby vysekám, vysekám, tebe tam má milá nenechám – nenechám.)

13. zastavení: NAHOŠOVICE

Slovo Boží:

PŘIJĎTE BLÍŽE K BOHU A BŮH PŘIJDE BLÍŽE K VÁM. (Jak 4,8)

Poutní píseň:

BUĎ ZDRÁVA, PANNO MARIA, VZORE CTNOSTÍ ...

1. Buď zdráva, Panno Maria, vzore ctností, buď zdráva, kněžno spanilá na výsosti! Radujte se, cherubové. chválu pějte, serafové, zazni světem je den hlas: zdrávas, zdrávas, zdrávas Maria.

2. Ty nad kůry jsi andělské / povýšena / a po vší říši nebeské / vroucně ctěna. / Radujte se ...

3. A s nebešťany se všemi / tobě s plesem / i my, tvé dítky na zemi, / chválit tě chcem. / Radujte se ...

4. Tys Matka naše rozmilá, / chlouba naše, / jež ke spáse nám zrodila / Mesiáše. / Radujte se ...

5. Rač z trůnu k nám se nachýlit / nebeského / a mocnou prosbou usmířit / Syna svého. / Radujte se ...

6. Pros, abychom se dostali / k jeho stanu, / kde bychom věčně zpívali / chválu Pánu. / Radujte se ...

Lidová píseň:

PRŠÍ, PRŠÍ, JEN SE LEJE …

1. Prší, prší, jen se leje, kam koníčky pojedeme, pojedeme na luka až kukačka zakuká.

2. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala, kukačko už nekukej, má panenko neplakej.

14. zastavení: DŘEVOHOSTICE

Slovo Boží:

PROSTE A DOSTANETE, HLEDEJTE A NALEZNETE, TLUČTE A OTEVŘE SE VÁM. (Mt 7,7)

Poutní píseň:

JEDEN PÁN, JEDNA VÍRA …

1. Jeden Pán, jedna víra, jeden křest pojí nás, / tvoříme jedno tělo, slyšíme Kristův hlas: / Otče, ať jsou jedno, jak ty ve mně, / ať jsou světlem světa, soIí země.

2. Pomáhej, Duchu lásky, odpouštět a jít vstříc, / pomáhej, Duchu pravdy, poznávat stále víc, / že je Kristus jeden, nerozdělen, / že je hlavou církve a my tělem.

3. Církev tvá ať se stane domovem lidem všem, / místem, kde jsme si blízcí v Ježíši, bratru svém, / kde se svátek lásky stále světí, / kde se sdílí všechny Boží děti.

Lidová píseň:

V ŠIRÉM POLI STUDÁNEČKA …

1. [: V širém poli studánečka kamenná :] [: a v ní voda, voděnka a v ní voda studená. :]

2. Išlo divča, išlo v sukni červenej, podaj ty mně, šohajku, podaj vody studenej.

3. Když jsem podal ze studánky voděnku, dojdi večer, šohajku, dám ti za to huběnku.

15. zastavení: LIPOVÁ

Slovo Boží:

I VY BUĎTE PŘIPRAVENI, NEBOŤ SYN ČLOVĚKA PŘIJDE V HODINU, KDY SE NENADĚJETE. (Lk 12,40)

Poutní píseň:

BOŽE, COS RÁČIL PŘED TISÍCI ROKY ……..

1. Bože, cos ráčil před tisíci roky, rozžati otcům světlo víry blahé,

jenžto jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé.

(:K tobě hlas prosby z této vlasti vane, dědictví otců zachovej nám, Pane. :)

2. Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod kázali nám spásu,

ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu.

(: Od doby té nám světlo víry plane: Dědictví otců zachovej nám, Pane!:)

3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali,

získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.

(:Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců, zachovej nám, Pane.:)

(Kancionál č. 828 – 1. – 3 .sloka)

Lidová píseň:

TRAVIČKA ZELENÁ …

Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Když si smyslím na ní lehnu. Když si smyslím na ní sednu. Travička zelená, to je moje peřina. Travička zelená, to je moje potěšení. Travička zelená, to je moje peřina. Jen se zjara začne pučit. Nechci já se doma učit. Travička zelená, to je moje peřina.

16. zastavení: OCHOZY

Slovo Boží:

CHVÁLU VZDEJTE HOSPODINU, PROTOŽE JE DOBRÝ, JEHO MILOSRDENSTVÍ TRVÁ NAVĚKY. (Ž 107,1)

Poutní píseň:

BLÍŽ K TOBĚ, BOŽE MŮJ …

1. Blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž! / V smutcích i radostech mou prosbu slyš: / Ať kráčím den co den / jen v tobě svoboden, / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž!

2. Vše, co jsem a co mám, je darem tvým, / tvá láska jediným mým bohatstvím. / Tys přítel můj a cíl, / já toužím ze všech sil / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

3. I když mě sebevíc tíží můj kříž, / ty vždy mě pozvedáš, ty potěšíš. / Dej, ať tvé cesty znám, / ať po nich nejdu sám / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

4. Nauč mě, Bože můj, tak svět mít rád / jak ten, jenž za hříšné šel život dát: / Ať umím bratrem být / a s láskou v srdci jít / blíž k tobě, Bože můj, vždy k tobě blíž.

Lidová píseň:

ZAHUČALY HORY, ZAHUČALY LESY …

1. Zahučaly hory, zahučaly lesy,[: kam ste sa poděly, kam ste sa podely moje mladé časy.:]

2. Moje mladé časy neužily krásy,[: moje mladá léta, moje mladá léta neužila světa. :]

3. Eště sa ten kámen ve vodě obrátí, [: ale moja mladosť, ale moja mladosť už sa nenavrátí. :]

17. zastavení: BÍLAVSKO

Slovo Boží:

STAŇTE SE ŽIVÝMI KAMENY PRO DUCHOVNÍ CHRÁM. (1 Pt 2,4)

Poutní píseň:

BUĎ VE SVÁTOSTI BOHU PŘÍTOMNÉMU …

1. Buď ve svátosti Bohu přítomnému, jenž zvolil dům ten k přebývání svému, vzdán dík a čest a klanění! Zde nebeská brána všem lidem zotvírána, jí aby do-šli k spasení, jí aby došli k spasení.

2. Zde tolikrát již slovo Páně znělo / a lidské srdce k chvále rozepělo, / jak kdysi v chrámech Judeje. / Zde slzu stírá z tváří, / nástrahy pekla maří [: a duším láskou panuje! :]

3. Zde Kalvárie i síň na Siónu, / kde Kristus Ježíš k spáse miliónů / se obětuje denně zas. / Zde také oběť naši / sám za nás k Otci vznáší, [: svým křížem těší, sílí nás. :]

4. Pán chtěl by vejít dnes do chrámu tvého, / ó srdce mé, jež věříš, doufáš v něho, / jen zaplaň láskou ohnivou. / On mír a pokoj dává / a chránit nepřestává [: ty, kteří zcela jeho jsou. :]

5. Mé srdce, změň se v svatostánek Páně, / kam Kristus vejde rád a odevzdaně / jak do domova tichého. / Přijď, vstup k nám, Kriste Králi, / již trůn jsme přichystali [: pro tebe, Boha pravého. :]

6. Kéž tvoje ruka, plná požehnání, / nás, Pane, v bojích provází a chrání, / až za prací se rozejdem. / Dej, ať tvé shromáždění / se po lopotě denní [: navěky sejde v domě tvém.:]

Lidová píseň:

ČERNÉ OČI JDĚTE SPÁT …

1. Černé oči, jděte spát, černé oči jděte spát, však musíte ráno vstát, však musíte ráno vstát.

2. /: Ráno, ráno, raníčko, :/ /: dřív, než vyjde sluníčko. :/

3. /: Sluníčko už vychází, :/ /: má milá se prochází. :/

4. /: Prochází se po rynku, :/ /: nese smutnou novinku. :/

5. /: Novinečku takovou, :/ /: že na vojnu verbujou. :/

6. /: Když verbujou, budou hrát, :/ /: škoda hochů nastokrát. :/

18. zastavení: SLAVKOV POD HOSTÝNEM

Slovo Boží:

VYSTUP NA VYSOKOU HORU, TY KTERÝ HLÁSÁŠ RADOSTNOU ZVĚST! (Iz 40,9)

Poutní píseň:

POD OCHRANU TVOU SE UTÍKÁME …

Pod ochranu tvou se utíkáme svatá Boží Rodičko! Nezamítej v potřebách proseb našich, ale ode všeho nebezpečenství vysvoboď nás vždycky. Slavná a požehnaná Panno, paní naše, prostřednice naše, orodovnice naše, se Synem svým rač nás smířiti, Synu svému rač nás poroučeti, k Synu svému rač nás přivésti.

Lidová píseň:

NA TÝ LOUCE ZELENÝ …

Na tý louce zelený, pasou se tam jeleni, pase je tam mysliveček v kamizolce zelený, zelený, pase je tam mysliveček v kamizolce zelený.

19. zastavení: SVATÝ HOSTÝN – u vstupu do areálu u zastavení č. 20 směrem u Velehradu

Slovo Boží:

BOŽE BUĎ MILOSTIV A ŽEHNEJ NÁM, UKAŽ NÁM SVOU JASNOU TVÁŘ. (Ž 67,2)

Poutní píseň:

CHVÁLU VZDEJME, Ó KŘESŤANÉ …

1. Chválu vzdejme, ó křesťané, / nejsvětější Matce Páně, / pějme vroucně nebes Kněžně, / vzývejme ji všichni něžně. R: Maria, Maria, denice vítězná, / Maria, Maria, lilie líbezná, / oroduj za nás, Matko, v každý čas, Královno nadhvězdná.

2. Panno slavná, Panno svatá, / bez poskvrny jsi počatá, / květe rajské líbeznosti, / kdo by vychválil tě dosti? / Maria...

3. Tak jsi byla nebi milá, / žes nám Boha porodila, / pravá matko Pána Krista, / zůstala jsi Panna čistá. / Maria...

4. V lůně tvém Bůh odpočíval, / na tvých prsou tiše dlíval. / Která matka tebe předčí, / které matky syn je větší? / Maria...

5. Ty jsi Panna nejmoudřejší, / veškeré cti nejhodnější, / tebe nelze vychváliti, / tvoji slávu rozmnožiti. / Maria...

6. Panno věrná, dobrotivá, / s důvěrou tě hříšník vzývá, / zrcadlem jsi spravedlivých, / vzorem duší v Bohu živých. / Maria...

7. Ty jsi radost našich duší, / v tobě krásu ráje tuší, / ty jsi pramen nábožnosti, / ty jsi studnice všech ctností./ Maria...

8. Ty jsi naše k nebi brána, / archa úmluvy nám daná, / hvězda jitřní, jež nám svítí / za bouřlivé plavby žití. / Maria...

9. Ty nemocné uzdravuješ, / za hříšníky oroduješ, / útěchou jsi pro plačící, / všech křesťanů pomocnicí. / Maria...

10. Vyvýšená nad anděly, / nad všech svatých zástup skvělý, / Královna jsi tvorstva všeho, / dlíš u Boha všemocného. / Maria...

11. Nedej, Matko, zahynouti / dětem na vezdejší pouti / a dej lidu prosícímu / šťastně dojít k tvému Synu. / Maria...

Lidová píseň:

HORO, HORO, VYSOKÁ JSI …

1. Horo, horo, vysoká jsi, má panenko, vzdálená jsi, vzdálená jsi za horama, vadne láska mezi náma.

2. Vadne, vadne, až uvadne, není v světě pro mně žádné, není žádné potěšení, pro mne více k nalezení.

C) Poutní cesta VELEHRAD – SVATÝ ANTONÍNEK

Vůdčí myšlenka cesty:

Každá cesta má přinést užitek, duchovní plody. Proto si u každého zastavení připomeneme jeden z 12 plodů Ducha Svatého, jak o nich píše katechismus na základě latinského překladu listu apoštola Pavla Galatským v Malé Asii t.j. dávným Keltům.

Kéž naše cesta přinese lásku, protože svatí Cyril a Metoděj získali láskou Kristu národ celý.

1. zastavení: VELEHRAD

Slovo Boží:

JDĚTE A VYDÁVEJTE MI SVĚDECTVÍ. (Jan 15, 27)

Poutní píseň:

BOŽE, COS RÁČIL PŘED TISÍCI ROKY ...

1. Bože, cos ráčil před tisíci roky, rozžati otcům světlo víry blahé,

jenžto jsi řídil apoštolů kroky z východu k naší Moravěnce drahé.

(:K tobě hlas prosby z této vlasti vane, dědictví otců zachovej nám, Pane.:)

2. Na Velehradě bratři ze Soluně, Cyril a Metod kázali nám spásu,

ochranu skytli v církve svatém lůně, učili národ znáti ctnosti krásu.

(: Od doby té nám světlo víry plane: Dědictví otců zachovej nám, Pane.:)

3. Jazykem rodným Boží chválu pěli, mateřskou řečí knihy svaté psali,

získali láskou Kristu národ celý, život nám na vše věky zachovali.

(:Nezhyne rod, jenž věřit neustane, dědictví otců, zachovej nám, Pane.:)

(Kancionál č. 828 – 1. – 3 .sloka)

Lidová píseň:

MORAVO, MORAVO, MORAVĚNKO MILÁ ...

Moravo, Moravo, Moravěnko milá!

Co z tebe pochází chasa ušlechtilá!

Chasa ušlechtilá, žádostivá boje,

a jaké potomstvo rodí půda tvoje.

(Já písnička II. str.19)

2. zastavení: ZAČÁTEK POUTNÍ CESTY RŮŽENCE

Kéž naše cesta přinese radost, protože je radostné přiblížit se k cíli na dosah (anebo vyjít na cestu).

Slovo Boží:

UDĚLEJTE VŠECHNO, CO VÁM ŘEKNE! (Jan 2,5)

Poutní píseň:

ZDRÁVA BUĎ, NEBES KRÁLOVNO ...

Úvod: Zdráva buď, nebes Královno, Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, růžencem svatým slavíme, Ó, Matko Páně přemilá, zdrávas, zdrávas Maria.

1. V tajemství prvém, radostném, / zvěstuje se nám spása všem / andělem, jenž tě pozdravil, / jméno tvé svaté oslavil. / Ó Matko Boží vznešená, / zdrávas, zdrávas, Maria.

2. V tajemství druhém srdce tvé / plesalo v slasti blažené: / Alžběta, k níž jsi spěchala, / žehnáním tebe vítala. / Ó Matko Páně nadějná, / zdrávas, zdrávas, Maria.

3. Při třetím svatém tajemství / svět celý plesá radostí. / Těší se nebe, jásá zem / nad narozeným Ježíšem. / Blažená Matko Kristova, / zdrávas, zdrávas, Maria.

4. Tajemství čtvrté hlásá nám, / jak synáčka jsi nesla v chrám. / Simeon s Annou jásali, / vždyť Spasitele poznali. / Ó Matko Páně přečistá. / zdrávas, zdrávas. Maria.

13. Třinácté slaví onen den, I kdy ohni, větru podoben, / Duch svatý sestoupil z nebe, / na apoštoly, na tebe. / Zpívejme mu aleluja, / zdrávas, zdrávas, Maria.

14. Tajemství růže čtrnácté / nás vede k svaté smrti tvé. / Pán Ježíš, syn tvůj, světů král, / na nebesa tě, Matko, vzal. / Raduj se, Panno vítězná, / zdrávas, zdrávas, Maria.

15. Patnácté nejslavnější jest, / nejvyšší tobě vzdána čest. / Za Královnu tě nebeskou / Bůh korunoval láskou svou. / Královno nebes spanilá, / zdrávas, zdrávas, Maria.

Závěr

Růžencem jsme tě slavili, / o lásku tvou jsme prosili. / Buď na zemi nám ochranou / a na věčnosti Královnou. / 6 Matko Páně přemilá, / zdrávas, zdrávas, Maria.

Lidová píseň:

PODE MLEJNEM, NADE MLEJNEM ...

Pode mlejnem, nade mlejnem husy se perou, husy se perou, husy se perou, /: vem Jeníčku, vem flintičku, zastřel některou, zastřel některou, zastřel některou.:/

Já ty husy nezastřelím, já je dobře znám, já je dobře znám, já je dobře znám, /: jsou to husy panimámy, tam já chodívám, tam já chodívám, tam já chodívám.:/

3. zastavení: STARÉ MĚSTO – NOVÝ KOSTEL SVATÉHO DUCHA

Kéž naše cesta přinese pokoj, protože obyvatelé každého města museli žít mezi sebou v pokoji.

Slovo Boží:

POSLAL JE PŘED SEBOU PO DVOU DO VŠECH MĚST A MÍST. (Lk 10,1)

Poutní píseň:

PŘIJĎ, O DUCHU PŘESVATÝ ...

1. Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit.

2. Božský Utěšiteli, / něžný duší příteli, / rač nás mile zotavit. / V práci libý pokoji, / smiřiteli v rozbroji, / rač nás v pláči utišit.

3. Světlo duši blažící, / srdce v tebe věřící / rač milostně naplnit. / Člověk bez tvé pomoci / slábne a je bez moci, / vše mu může uškodit.

4. Viny z duší našich smaž I a vyprahlá srdce svlaž, I raněné rač vyhojit. I Srovnej. co je zkřivené, I zahřej. co je studené, I a nedej nám zabloudit.

5. Rač nás, v tebe věřící, / vroucně tebe prosící, / dary sedmi podělit. / Uděl v ctnosti prospěchu, / v smrti dodej útěchu / a dej v radost věčnou vjít.

Lidová píseň:

KRÁSNÝ JE VZDUCH ...

1. /: Krásný je vzduch, krásnější je moře. :/ Co je nejkrásnější? Co je nejkrásnější? Usměvavé tváře.

2. /: Pevný je stůl, pevnější je hora. :/ Co je nejpevnější? Co je nejpevnější? Ta člověčí víra.

3. /: Pustá je poušť i nebeské dálky. :/ Co je nejpustější? Co je nejpustější? Žít život bez lásky.

4. /: Mocná je zbraň, mocnější je právo. :/ Co je nejmocnější? Co je nejmocnější? Pravdomluvné slovo.

5. /: Velká je zem, šplouchá na ní voda. :/ Co je však největší? Co je však největší? Ta lidská svoboda.

4. zastavení: STARÉ MĚSTO - KOSTEL SV. MICHAELA – KOSTEL, KDE SE SLOUŽÍ OD DOBY VELKOMORAVSKÉ

Kéž naše cesta přinese shovívavost, protože o mrtvých máme mluvit jen dobře.

Slovo Boží:

BLAHOSLAVENÍ MILOSRDNÍ, NEBOŤ ONI MILOSRDENSTVÍ DOJDOU. (Mt 5,7)

Poutní píseň:

ODPOČIŇTE V POKOJI ...

1. Odpočiňte v pokoji, po boji, duše věřící, vyslyš, Bože, hlas své církve prosící, prosící.

2. Na prosby své svaté Matky odpusť jejich nedostatky; Kriste, pro svou drahou krev zesnulým svou lásku zjev, lásku zjev,

3. S vírou na ně vzpomínejme, z očistce jim pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až my budern umírat, umírat,

Lidová píseň:

ŘEKNI, KDE TY KYTKY JSOU ...

1. Řekni, kde ty kytky jsou, co se s nima mohlo stát, řekni kde ty kytky jsou, kde mohou být. Dívky je tu během dne otrhaly do jedné, kdo to kdy pochopí, kdo to kdy pochopí.

2. Řekni, kde ty dívky jsou, co ... Muži si je vyhlédli, do svých doma odvedli, kdo to ...

3. Řekni, kde ti muži jsou, co ... Muži v plné polní jsou, do války je zase zvou, kdo to ...

4. A kde jsou ti vojáci, co ... Řady hrobů v zákrytu, meluzína kvílí tu, kdo to ...

5. Řekni, kde ty hroby jsou, co ... Co tu kytek rozkvétá, od jara až do léta, kdo to ...

6. Řekni, kde ty kytky jsou, co ... A teď ať už kytky jsou dívkám vždy jen ozdobou, tak to vždy musí být, tak to vždy musí být.

5. zastavení: ŘEKA MORAVA A PLAVEBNÍ KOMORY

Kéž naše cesta přinese vlídnost, protože zvláště v úrodných nížin poznáváme vlídnost našeho podnebí.

Slovo Boží:

NECHALI VŠEHO A ŠLI ZA NÍM. (Lk 5,11)

Poutní píseň:

MATKO PŘESVATÁ (PÍSEŇ SICILSKÝCH NÁMOŘNÍKŮ) ...

1. Matko přesvatá, láskou bohatá, zdrávas, Panno Maria. Panno přečistá, ochrano jistá, oroduj za nás, ó Maria.

2. Ve všech slabostech, ve všech starostech posiluj nás, Maria. Nedej umdlévat, I smutku podléhat, oroduj ...

3. Jistý přístave v plavbě klamavé, zdrávas, Panno Maria. Pro svoje slasti, pro svoje strasti, oroduj ...

4. Panno, ochraň nás Iv tento smutný čas, vyslyš nás, ó Maria. Důvěra v tebe lék nám dá z nebe, oroduj ...

5. V každém touženi, v každém soužení k nám se nakloň, Maria. V době poslední na nás pohlédni, oroduj ...

Lidová píseň:

MY PLULI DÁL A DÁL ...

1. My pluli dál a dál v zelené lesy, kde vlnka s vlnkou slaví své plesy. My pluli dál a dál v zelený háj, my pluli dál a dál v zelený háj.

2. Loďka je malá, vesla jsou krátký, poplujem chlapci, poplujem zpátky. Či máme plouti dál v zelený háj, či máme plouti dál v zelený háj.

3. My pluli dál a dál v zelené lesy, kde vlnka s vlnkou slaví své plesy. My pluli dál a dál v zelený háj, my pluli dál a dál v zelený háj.

6. zastavení: KOSTELANY NAD MORAVOU

Kéž naše cesta přinese dobrotu, protože sv. Florián, patron místního kostela, vede hasiče k dobrému dílu.

Slovo Boží:

POŽEHNANÝ, KDO PŘICHÁZÍ VE JMÉNU PÁNĚ! (Mt 21,9)

Poutní píseň:

RŮŽE KRÁSNÁ, V RÁJI ŠTĚPOVANÁ ...

1. Růže krásná, v ráji štěpovaná, / převyšuje každý květ, / neboť její vůně přelíbezná / oblažila celý svět.

R: Anděl Páně z nebes vysokosti / přinesl Ti, Maria, poselství, / že jsi plná milosti. / I my Tebe, Maria vzýváme, / Matkou Boží Tebe nazýváme, / zdrávas k Tobě voláme.

2. Zahradníkem té překrásné růže / je Stvořitel nebeský, / zaslíbil ji Adamovi, Evě / na důkaz božské lásky. / Anděl Páně ...

3. Přijde Panna, která potře hada, / krásné jméno Marie, / přijde Panna, jíž se netkla vada, / čistá jako lilie. / Anděl Páně ...

4. Kvetla růže rajské nevinnosti, / Panna čistá, Maria, / shlédl na ni Bůh z nebes výsosti, / velkou milost jí dává. / Anděl Páně...

5. Panna čistá bydlela v samotě / městečku Nazaretě, / přistoupil k ní archanděl Gabriel, / nesl lilii v ruce. / Anděl Páně...

6. Řekl anděl: ,,Zdrávas buď, Maria, / milosti Boží plná, / Ty jsi ze všech nejčistější Panna, / počneš Božího Syna.“ / Anděl Páně...

7. Maria se těch slov velmi lekla, / jaké je to poselství. / Já jsem Pánu Bohu zavázána, / že nezruším panenství. / Anděl Páně...

8. Mluvil Gabriel k Panně Marii / Nelekej se, Maria, / Duchem Svatým budeš zastíněna, / našlas milost u Pána. / Anděl Páně...

9. Synem Božím nazývat se bude, / kterého Ty porodíš, / On bude Syn Boha nejvyššího, / dáš mu jméno Pán Ježíš. / Anděl Páně...

10. Řekla Maria k andělu Páně: / ,,Staň se dle slova tvého, / ejhle, jsem pokorná dívka Páně, / poslušná vůle jeho.“ / Anděl Páně...

11. Raduj se, zem, plesej celé nebe, / Maria přivolila, / aby Ona Krista Spasitele / na ten svět porodila. / Anděl Páně...

12. Porodila Panna Mesiáše, / na kterého čekal svět, / jenž svou smrtí shladil hříchy naše, / svobodu nám vrátil zpět. / Anděl Páně...

13. Kdyby Marie, Matičky Boží, / na tom světě nebylo, / tak by bylo lidské pokolení / věčné statky ztratilo. / Anděl Páně...

14. Marii nechť vždycky zvelebuje / v celém světě každý tvor, / Marii nechť v nebi oslavuje / nebešťanů četný sbor. / Anděl Páně...

15. I my k Panně Marii volejme, / dobrou Matku milujme, / Maria Panno, za tvé milosti / Tobě prozpěvujeme: / Anděl Páně ...

Lidová píseň:

ZASPALA NEVĚSTA ...

1. /:Zaspala nevěsta v strážnickej dolině.:/ /:Přišla na ňu mamka, přišla na ňu mamka: Vstaň nevěsto hore, vstaň nevěsto hore.:/

2. /:Vstaň nevěsto hore, však sas dosť vyspala.:/ /:Běž podojit krávy, běž podojit krávy, které´s nedostala, které´s nedostala.:/

3. /:Když vy ste chtěli mět kravičku rohatú.:/ /:Měli jste si vybrat, měli jste si vybrat nevěstu bohatú s kravičkú rohatú.:/

7. zastavení: NEDAKONICKÝ LES

Kéž naše cesta přinese laskavost, protože les nám poskytuje laskavý stín.

Slovo Boží:

DEJTE SI POZOR, AŤ VÁS NĚKDO NESVEDE. (Mt 24,4)

Poutní píseň:

KAŽDÝ Z NÁS NA TÉTO ZEMI ...

1. Každý z nás na této zemi poutníkem je k věčnosti, když chceš dojít k svému cíli potřebuješ milosti. U své matky hledej pomoc, zbaví tě všech starostí, dovede tě až do věčné radosti.

R: Madono, dobrá Madono, je krásné tvým dítkem být. V tvých rukách, dobrá Madono, svůj život já chtěl bych skrýt.

2. Když se zdá, že kolem zlo, kde vzít sílu člověk má. Kde se ukrýt, než u Matky, která dětem pokoj dá. Volám k tobě, ó Madono, a prosím o sílu tvou, vyslyš prosby, jež přednáším písní svou. Madono ....

Lidová píseň:

PRIJDI JANO K NÁM ...

1. /: Prijdi Jano k nám, cirarara juchacha, ale nechoď sám, :/ /:vem si sebú, vem si sebú kamarády pres zelený háj. :/

2. V zelenom háju, cirarara juchacha, na ťa čekaju, tam ťa Jano, tam ťa Jano premilený, tam ťa zabijú.

3. Nezabijú mňa, cirarara juchacha, nebojím sa ja, mám šavlenku, mám šavlenku ocelovú, vysekám sa ja.

4. Nevysekáš sa, cirarara juchacha, je jich na ťa moc, nebudeš moc, nebudeš moct zavolati milá dobrú noc.

5. Dobrú noc dávám, cirarara juchacha, všem věrným pannám, jen té jedné, jen té jedné falešnici, dobrú noc nedám.

8. zastavení: OSTROŽSKÁ JEZERA

Kéž naše cesta přinese mírnost, protože mírný tlak zmůže více než hrubá síla, což poznáváme i při lámání skály.

Slovo Boží:

PŘIPRAVTE CESTU PÁNU. (Mk 1,3)

Poutní píseň:

ZDRÁVAS MARIA, ANDĚL PÁNĚ S NEBE ...

1. Zdrávas, Maria! Anděl Páně z nebe / poselství spásy všemu světu nese / a všechno tvorstvo pozdravuje tebe, / Rodičko Boží, v přeradostném plese. [: Ó hvězdo jitřní světa zatmělého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

2. Milosti plná andělem jsi zvána, / bez vady hříchu počata jsi byla; / lilie čistá, matko Krista Pána, / životem nebe na zemi jsi žila. [: Na krušné pouti žití pozemského / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

3. Pán s tebou, Panno panen, vyvolená, / tys dívkou Páně poslušnou se zvala, / ty, z Evy dcera, požehnaná žena, / která nám Syna Božího jsi dala. [: Potřelas hlavu hada pekelného, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

4. Z tebe nám vzešlo Slunce věčné spásy, / noc temná prchla září jeho světla, / vzrůstaly ctnosti nadpozemské krásy, / životem novým celá země vzkvetla. [: Požehnaný je plod života tvého, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

5. Svatá Maria, Ó Matičko Boží, / pod křížem Páně, v žalosti jsi stála, / když Ježíš trpěl na bolestném loži, / krvavá oběť za hříchy se dála. [: Pro rány srdce sedmibolestného / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

6. Pros za nás hříšné, když nám duši tíží / na pouti zemské nepravost a vina, / kajícné uveď ke svatému kříži, / ukaž nám svého zmučeného Syna, [: Beránka, jenž sňal hříchy světa všeho; / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

7. K hodině smrti když se budem strojit, / Královno nebes, pak nám přispěj zvláště, / věčnosti branou bychom mohli projít / v ochraně tvého mateřského pláště. [: Až uvidíme Soudce nebeského, / oroduj za nás vždy u Syna svého. :]

Lidová píseň:

ANDULKO ŠAFÁŘOVA ...

1. Andulko šafářova, husičky nemáš doma ! Husy jsou v ječmeně, Andulko, vyžeň je ! Vyžeň je z ječmene ven dřív, než bude bílej den.

2. Já bych je ven vyhnala, jen kdybych se nebála Paňmáma lehce spí, jak se hnu, všecko ví ! Já nesmím z komůrky ven dřív, než bude bílej den.

9. zastavení: OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

Kéž naše cesta přinese věrnost, protože naši předkové vytrvale a věrně hlídali na výšinách a ostrozích svou zem.

Slovo Boží:

JÁ JSEM S VÁMI PO VŠECHNY DNY. (Mt 28,20)

Poutní píseň:

BOŽE, PŘED TVOU VELEBNOSTÍ ...

1. Bože, před tvou velebností na kolena padáme; za dar pravé pobožnosti vroucím srdcem žádáme, bychom tebe milovali jako v nebi andělé, oběť chvály tobě vzdali podle svaté vůle tvé.

2. Láska tvá mě k sobě vábí, / jde mi sama z nebe vstříc, / abych se já, člověk slabý, / nebál patřit na tvou líc. / V zajetí jsem vlastních hříchů, / a ty přesto máš mě rád; / přijď, ó Pane, znič mou pýchu, / navždy buď můj pevný hrad!

3. Boží slovo ukazuje / k věčné vlasti cestu nám; / kdo je věrně naplňuje, / vejde jistě v nebes chrám. / Milostí svou změň nám, Kriste, / srdce v roli úrodnou, / ať tvé símě svaté, čisté / padne v půdu příhodnou.

4. Žehnej, Bože, lidu všemu, / v lásce tvé ať živi jsme, / věrni Kristu, Synu tvému, / zákon svatý plníme. / Dej nám žíti ke tvé chvále, / jak nám velíš, Otče náš, / uděl v boji síly stálé, / veď nás tam, kde přebýváš.

Lidová píseň:

ACH SYNKU, SYNKU ...

1. Ach, synku, synku doma-li jsi ? tatíček se ptá, oral-li jsi ?

2. Oral jsem, oral, ale málo, kolečko se mně polámalo.

3. Když se ti zlámalo, dej ho spravit, nauč se synečku hospodařit.

4. Oral jsem, oral cestu bílou, kudy jsem chodíval za svou milou.

10. ODPOČIVADLO OBORA NA CYKLOSTEZCE

Kéž naše cesta přinese tichost, protože v tichu klíčí a zraje nejenom zrno, ale i každá malá či velká věc.

Slovo Boží:

URČIL JSEM VÁS K TOMU, ABYSTE ŠLI A PŘINÁŠELI UŽITEK. (Jan 15,16)

Poutní píseň:

O, SRDCE PÁNĚ NEJSVĚTĚJŠÍ ...

1. Ó Srdce Páně nejsvětější, přijmi dnes vděčný pozdrav náš, odvěká touho tvorstva všeho, jež mezi námi přebýváš.

2. Tichý jsi, srdce pokorného, / Ježíši, Lásko vtělená. / Učiň nám srdce podle svého, / hlubino ctností tajemná.

3. Odpouštíš, léčíš, vléváš sílu, / Srdce tvé všem se rozdává, / těší se hříšný, jásá smutný, / každý tvou lásku poznává.

4. Na kříži, Srdce Spasitele, / kopím ses dalo otevřít, / aby se mohlo lidstvo všechno / v milosrdenství jeho skrýt.

5. A s touto láskou v svatostánku / přebýváš s námi ještě dnes, / bys naše duše dary svými / živil a vedl do nebes.

6. Voláš a zveš nás: Pojďte ke mně, / starostmi kdo jste tísněni! / Srdce mé stálým útočištěm / bude vám v každém soužení.

7. Ó Srdce Páně ve svátosti, / změň naše srdce v živý chrám, / z plnosti své nám stále dávej. / cestou i cílem staň se nám.

Lidová píseň:

VOLÁME: SLUNÍČKO, HALÓ ...

1. Voláme: Sluníčko, haló, haló, tepla je na světě málo, málo. Vylez a rozežeň mraky, mraky, a já ti pomůžu taky, taky.

2. Voláme skřivana, haló, haló, písní je na světě málo, málo. Přileť a zazpívej pro mě, žijem přece v jednom domě.

3. Voláme: Človíčku, haló, haló, lásky je na světě málo ...

Svatý Antoníne, patrone ztracených věcí, pomoz nám najít pravé hodnoty života a navrátit opravdovou víru nejen na Slovácko.

11. zastavení: OSTROŽSKÁ LHOTA

Kéž naše cesta přinese zdrženlivost, protože každý se musí zdržovat spolupráce se zlem.

Slovo Boží:

TAM SE SETKALI S BRATRY, POVZBUDILI JE A ŠLI DÁL. (Sk 16,40)

Poutní píseň:

O MARIA, BOŽÍ MÁTI, ............ DĚKUJEME TISÍCKRÁT ...

1. Ó Maria, Boží Máti, plná božské milosti, Matkou chcem tě vždycky zváti, zpívat tobě s radostí. Dalo samo nebe za Matku nám tebe. Děkujem ti, Matko milostivá, děkujeme tisíckrát.

2. Blažen, kdo zná lásku tvoji, / kdo tě jako Matku ctí. / U tebe se jistě zhojí / srdce plné bolesti. / Kdo se k tobě vine, / nikdy nezahyne. / Děkujem ti ...

3. Kdyby tebe, Boží Matky, / kdyby tebe nebylo, / bylo by své věčné statky / člověčenstvo ztratilo. / Proto ctíme tebe / jako bránu nebe. / Děkujem ti ...

4. Jsi-li v světě opuštěný, / k Marii se utíkej, / přednes jí své utrpení, / o přímluvu požádej. / Ve svém dobrodiní / lehčím kříž tvůj činí. / Děkujem ti ...

5. Připomeň si, kolik zlého / svatá Matka zkusila. / Pro spasení lidu svého / bolest snášet musila. / Nikdy nereptala, / tak nám příklad dala. / Děkujem ti ...

6. Marii ať opěvuje / po všem světě každý tvor, / jak ji v nebi oslavuje / andělů a svatých sbor. / Kéž ti smíme, Máti, / úctu písní vzdáti. / Děkujem ti ...

Lidová píseň:

DOBRÚ NOC, MÁ MILÁ ...

Dobrú noc, má milá, dobrú noc. Nech je ti sám Pán Bůh na pomoc. /: Dobrú noc, dobre spi, nech sa ti snívajú sladké sny. :/

12. zastavení: SVATÝ ANTONÍNEK

Kéž naše cesta přinese čistotu, protože svatý Antonín je nám vzorem čistoty mysli i skutků.

Slovo Boží:

JEŽÍŠ MU ŘEKL: „POJĎ ZA MNOU.“ (Mk 2,14)

Poutní píseň:

NA BLATNICKÉ HOŘE, KRÁSNÁ BÍLÁ RŮŽE

1. Na Blatnické hoře / krásná bílá růže / přelíbezně voní, / každý dychtí po ní, / ta všechněm pomůže.

2. Antonínek milý / volá každou chvíli: / Pojďte z blízka, z dáli / k svátostnému Králi, / křesťané rozmilí.

3. Nuže pospíchejme, / Bohu se klanějme, / světce Antonína / u Božího Syna / za přímluvce mějme!

4. Neb on si vyvolil / na tomto kopečku, / bychom putovali, / jemu předkládali / svoji prosbu všecku.

5. Když k tobě voláme / náš mocný Patrone, / buď orodovníkem / před všemocným Bohem, / vroucně tě žádáme.

6. Aby se smiloval, / nám požehnání dal, / odpustil proviny, / přijal nás za syny, / v své lásce zachoval.

7. Ochránce náš milý, / vyžádej nám síly, / bychom s tvou pomocí / nebeskému Otci / vždy věrně sloužili.

8. Předlož prosby naše / před Pána Ježíše, / aby nás zachoval / a kdysi povolal / do nebeské říše.

9. Daru sedmerého / od Ducha svatého / nám k ctnostem vyprošuj / a duši ochraňuj / svodů ducha zlého.

10. Chraň rty mluvy lživé, / utrhačné, mstivé / by jazyk Boha ctil / a jak tvůj zasloužil / oslavy blaživé.

11. Svěřuj naše statky / lásce Boží Matky, / v životním soužení / chraň víru s nadějí, / vypros pokoj sladký.

12. V neštěstích při nás stůj, / těš nás a posiluj, / z pozemských žádostí / srdce nám vyprosti / a k nebi pozdvihuj.

13. Chraň mládeži ctnosti, / skromnost s nevinností, / uč milosrdenství, / a v svatém manželství / veď k obětavosti.

14. Učiteli svatý, / láskou k Bohu vzňatý, / kéž za tebou jdeme / a život vedeme / na ctnosti bohatý.

15. Vyžádej nám milost, / v nebi věčnou radost / spolu s Kristem Pánem / až na věky. Amen. / To je naše žádost.

Lidová píseň:

KDYŽ MÁŠ RADOST ...

/: Když máš radost a víš o tom, zatleskej. :/

Když máš radost a víš o tom, pověz nám to aspoň potom, když máš radost a víš o tom, zatleskej.

..... zadupej, zabouchej, zamrkej, poskoč si, otoč se, zaštěkej, kokrhej, křič: Ahoj, zkus to zas ...

DEO GRATIAS

Citáty z Písma svatého vybral arcibiskup Jan Graubner a Mons Jan Peňáz

Písně vybral Mons Jan Peňáz ve spolupráci s Dr. Josefem Palou a Maticí svatokopeckou

Použitá literatura:

Cyrilometodějský kancionál, ČESKÁ KATOLICKÁ CHARITA, PRAHA 1953

Hosana I, NAKLADATELSTVÍ PORTÁL, PRAHA, 1993

Já, písnička – I.díl, MUSIC CHEB, 1994

Já, písnička – II.díl, MUSIC CHEB, 1994

Já, písnička - III. díl, MUSIC CHEB, 1994

Kancionál, společný zpěvník českých a moravských diecézí, KATOLICKÝ TÝDENÍK, Praha 2004

Koinonia, bez datování

Pějme píseň dokola I., EDITIO SUPRAPHON, PRAHA 1972

Pějme píseň dokola II., EDITIO SUPRAPHON, PRAHA 1972

Poutnický kancionál, Hudební nakladatelství Salve, Brno 1992

Internetové stránky s texty písní

Vyhledávání
CM
Dokumenty
Ke stažení
V odkazu na fotodokumentaci níže můžete nalézt aktuální foto z dílny pana Vladim...
Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Met...
Matice velehradská pořádá dne 4.11.2017 desátý, jubilejní ročník této jedinečné ...
Podzimní beseda z cyklu Cesty za hodnotami – osobnosti Slovácka na Velehradě pro...

Matice Velehradská ® 2017 This page is Valid XHTML 1.0 Transitional | Engine by Business Route 2.2 © Václav Kusák Oryx Group 2017