POUTNÍ CESTA RŮŽENCE

Idea poutní cesty

Poutní cesta růžence spojuje velkomoravský Veligrad (Staré Město u Uherského Hradiště) s Velehradem, který se stal v průběhu dějin nositelem cyrilometodějské tradice. Myšlenka na její vybudování vznikla jako odezva návštěvy papeže Jana Pavla II. na Velehradě. Tehdy došlo k soustředěné snaze vrátit poutnímu místu jeho význam a dále ho obohatit o současné výzvy. Cesta má být přípravou, vstupní bránou k obnově duše člověka, společnosti, krajiny. Čas cesty je tak navrácen svému lidskému rozměru, je měřen krokem a modlitbou. Krajina, kterou cesta vede, dostává hlubší smysl. Poutní místo se opět stává očekávaným cílem, vyvrcholením úsilí cesty a soustředění modlitby.

Oporu pro zvýraznění mariánské zbožnosti můžeme spatřovat v zasvěcení baziliky. Na Velehrad však nevede pouze jedna cesta. Toto poutní místo je vnímáno jako křižovatka cest, kultur Východu a Západu. Bazilika není zasvěcena pouze Panně Marii, ale spolupatrony jsou svatí Cyril a Metoděj. V budoucnu by tedy měl být spojen Velehrad s horou sv. Klimenta, tradovaným místem působení soluňských bratří, další cestou, která bude mít cyrilometodějský charakter. Z Velehradu míří od června 2008 poutnická stezka také na sv. Hostýn.

Poutní cesta růžence vede částečně po trase cesty původní, zrušené v době totality. Začíná za železniční tratí u Starého Města a pokračuje dále údolní nivou potoka Salašky. V místech před Velehradem uhýbá do konventních luk a míří přímo na střed překvapivě odkryté, krásné siluety baziliky. Ve svém průběhu je rytmizována celkem dvaceti zastaveními růžencové modlitby. Úvod představuje Radostný růženec, následuje Růženec světla, Bolestný růženec a vyvrcholením je Slavný růženec. Každé zastavení symbolizuje jedno tajemství a je zpracováno sochařsky z božanovského pískovce.Tvar navazuje na tradice božích muk v české a moravské krajině - dvoumetrový kvádr dříku vynáší krychlovitý kamenný blok s textem a vyobrazením. Náklady na pořízení jednotlivých zastavení uhradili dárci, jejichž jména jsou vytesána na bočních stranách jednotlivých zastavení.


Autoři projektu Poutní cesty: Atelier Tišnovka Brno (ing. arch. Miloš Klement, Ing. arch. Petr Todorov)

Autor výtvarných návrhů zastavení: Milivoj Husák

Kamenické práce: Josef Kozel

Hlavní partner: Občanské sdružení Matice velehradská

Dárcové - více

Rozjímavý růženec (návod k modlitbě) - více

Modlitby při rychlé chůzi - více


Praktické informace pro poutníky

Poutní cesta růžence začíná u železničního přejezdu ve Starém Městě, které je od Velehradu vzdáleno asi 4 kilometry. Na Velehradě má poutní cesta své vyvrcholení. Nemá tedy charakter okruhu tak, jak je tomu například na sv. Hostýně. Poutníci, kteří se chtějí po cestě vypravit, se musí proto dopravit na začátek cesty.

Přístupová cesta k začátku Poutní cesty růžence je vyznačena na mapce. Červeně značená trasa je totožná s turistickým značením a vede od nádraží ČD na začátek Poutní cesty růžence. Je navržena tak, aby poutníci nemuseli jít po rušené dopravní silnici v části, kde chybí chodník.

Modré značení vyznačuje trasu od nejbližší autobusové zastávky na mostě při silnici směřující na Velehrad k začátku poutní cesty.

U panelárny Minas je možné nechat na cestě, která je slepou ulicí, osobní automobil při krajnici.


Plánek přístupových tras ve formátu PDF

Plánek vlastní Poutní cesty růžence ve formátu PDF


Každou první neděli v měsíci organizuje hradišťský děkan pěší pouť na Velehrad po Poutní cestě růžence. Poutníci vyráží z kostela sv. Františka v Uherském Hradišti ve 12:30 a slaví poutní mši v bazilice v 15:00. Je možné se k nim připojit na vlastním začátku poutní cesty zhruba ve 13:15. Autobusová linka z Velehradu odjíždí tím směrem ve 13 hodin, vystupuje se u nadjezdu


Do Hradiště jede autobus zpět v 16:00 h.