STOJANOVO  OTCOVSKÉ SRDCE

Velehradem bude tepat Stojanovo otcovské srdce

V roce 2023 si připomínáme výročí 100 let od úmrtí olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana (zemř. 29. 9. 1923). Matice velehradská iniciovala vznik uměleckého díla Stojanovo otcovské srdce, které má zpřítomňovat odkaz "tatíčka Stojana" a vyjadřovat vztah současné generace k tomuto ctihodnému muži. Je rovněž projevem přání především moravských křesťanů, aby byl brzy blahořečen. (Papež František v roce 2016 uznal dekretem jeho heroické ctnosti, což je předstupeň blahořečení).
Dílo vytváří velehradský sochař Otmar Oliva. Plastika v podobě relikviáře vyjadřuje myšlenku Stojanovy štědrosti, starosti o bližního: srdce žhne, je trháno, rozdává se. Připojeny jsou Stojanova slova: Mám, co jsem dal druhým. Tato Stojanova štědrost tryská z trojúhelníkového podstavce, který symbolizuje Nejsvětější Trojici. V podstavci je zakomponována rovněž symbolika svatých Cyrila a Metoděje a Panny Marie Svatohostýnské: Stojanovo srdce žhnulo pro Velehrad a Svatý Hostýn. Třetím připomenutým místem je skrze znak olomouckého arcibiskupství Olomouc jako sídlo moravských metropolitů.
Umělecké dílo bude instalováno v Královské kapli velehradské baziliky, kde je Antonín Cyril Stojan pohřben. Bude-li Stojan blahořečen, může se stát relikviářem.
Ačkoliv Stojanovo výročí úmrtí si budeme připomínat až v září, plastika ozdobí Královskou kapli velehradské baziliky již u příležitosti červencových cyrilometodějských oslav. V závěru letošního roku má již sochař Oliva vymodelovány jednotlivé části z vosku. V příští roce bude dílo odlito z bronzu, vycizelováno a patinováno zlatem a stříbrem.
Zveme všechny ctitele "tatíčka Stojana" k finanční podpoře tohoto díla. Přispívat můžete na účet Matice velehradské: 6244757349/0800. Pro rozlišení platby prosím uveďte variabilní symbol 1923.
Stojanovské Pán Bůh zaplať!