SOCHY

Záznam z žehnání soch sv. Cyrila a Metoděje 5. července 2019

Otec biskup Antonín Basler požehnal při velehradských slavnostech 5.7. sochy sv. Cyrila a Metoděje před novokněžskou mší svatou. Poděkování patří všem, kdo toto dílo podpořili jak duchovně, tak také finančně. Velké Pán Bůh zaplať.

Odkaz na záznam z žehnání soch naleznete zde: https://youtu.be/Ahz3nNtn0jM

Odkaz na foto ze žehnání soch a novokněžskou mši svatou naleznete na webu Člověk a víra:

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8a411670-6fab-4baa-ab9c-0827e4b3dfa0

https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/8df1c9bd-690f-44b4-b401-ff67b383fd81

(foto: p. František Ingr)Pozvánka na žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje

Žehnání nových soch sv. Cyrila a Metoděje proběhne 5.7.2019 od 8 hodin, pokračovat bude mší svatou v 8:30. Žehnání proběhne ve vstupním prostoru před nikami se sochami. Uctivě zveme všechny členy Matice, dárce a přátele Velehradu!  Zvláštní pozvání patří místním občanům Velehradu!

Sochy sv. Cyrila a Metoděje již na Velehradě!

24.6.2019 proběhla instalace soch sv. Cyrila a a Metoděje na vstupní pilíře poutního areálu na Velehradě. Upřímně se radujeme, že se díky štědrým dárcům, jak členům Matice velehradské, tak také dalším přátelům Velehradu podařilo dílo dokončit právě u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila. Jsme rovněž vděčni za veškerou modlitební podporu.

Odkaz na foto Člověk a víra zde:
https://www.clovekavira.cz/detail-galerie/426908ea-abd3-4db6-a78a-f00bbf4b5abf

foto: František Ingr


Odkaz na foto Slovácký deník zde:

https://slovacky.denik.cz/zpravy_region/sochy-sv-cyrila-a-metodeje-uz-vitaji-poutniky-velehradu-20190625.html


foto: Zdeněk Skalička

Sbírka na sochy sv. Cyrila a Metoděje je ukončena! Díky za modlitby a štědrost všem přátelům Velehradu!
Arcibiskupství olomoucké společně s Maticí velehradskou jsou vděčni všem dárcům a přátelům Velehradu, kteří svou štědrostí a modlitbami pomohli dílo zafinancovat. Sbírka probíhala v letech 2017-2019 a zapojilo se do ní více než 130 fyzických osob, množství členů Matice velehradské a mnoho českých i zahraničních poutníků. Sochy podpořili také členové několika dalších moravských matic a farností. Celková cena sochařského díla je 688 500,--, která je souhrnem těchto prací: přípravné práce, průzkumy, projekční práce, materiál včetně dopravy v lomu, kamenosochařské opracování v kamenické dílně, předlohy pro kamenosochařské zpracování, doprava a montáž, úprava pilíře, informační tabule, pomocné práce, celková koordinace. Uhrazeny byly zatím čtyři faktury (110 000,--, 200 000,--, 130 000,--, 120 000,--). Poslední pátá faktura ve výši Kč 128 500,-- bude ze sbírkového konta uhrazena po předání a převzetí díla objednavatelem v průběhu měsíce června. Radujeme se, že nové sochy budou v čase velehradské poutě vítat poutníky u příležitosti připomínky 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila a vytvoření samostatné církevní provincie v čele se sv. Metodějem (869).

Poděkování patří Mons. Janu Peňázovi a TV Noe za propagaci sbírky.
-
Současný stav prací:
Začátkem května již mohli návštěvníci Velehradu zaznamenat drobný stavební ruch kolem vstupní brány. Připravovaly se kamenné konzoly, na které během měsíce června budou osazeny nové sochy sv. Cyrila a Metoděje.Autor s kameníkem nyní pracují na kopírování hlav, které následně budou propracovány v detailu. Čeká je pár týdnů intenzivní práce, kdy ještě bude potřeba dokončit detaily rukou, berly, svitku a obličejů.Sbirka pro sochy CM na Velehradě

Pokračuje veřejná sbírka na pořízení soch sv. Cyrila a Metoděje, které by měly být odhaleny při národní pouti L.P. 2019.

Ke zhlédnutí zde


Aktuální stav sbírky můžete sledovat zde:
K 31.10.2018 se vybralo 305 614, 81 Kč. Srážková daň + poplatky činí 59,38 Kč. Zatím uhrazeny dvě dílčí faktury v částce 310 000 Kč (jelikož nebyl dostatek vybraných financí, musela být na úhradu poskytnuta také půjčka, která pokryla rozdíl chybějících financí). Ještě zbývá vybrat 382 825,81 Kč. Cílová částka je 688 500,- Kč.

Členové výboru Matice velehradské navštívili v Blansku autory nových soch pro Velehrad

Matici velehradské se s pomocí Boží a jistě na přímluvu Panny Marie, Matky Unie, podařilo vybudovat Poutní cestu růžence. Požehnal ji arcibiskup Jan Graubner v roce 2010, stála skoro 3 miliony a navrhl ji Milivoj Husák z Lelekovic u Brna a z božanovského pískovce vytesal Josef Kozel z Klepáčova u Blanska.

Dalším úkolem, který Matice dostala, jsou kamenné sochy v průčelí poutního areálu. Zde bylo třeba uspořádat výběrové řízení, toho se ujalo Arcibiskupství olomoucké, které do komise samozřejmě pozvalo i zástupce Matice. Byl vybrán návrh brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka za necelé tři čtvrtě milionu. Matice pak vyzvala své členy a přátele k finanční pomoci.

Ukázalo se však, že to je úkol nad naše síly. Složité je také vyhlášení veřejné sbírky. Proto se všech těchto starostí ujalo opět arcibiskupství a vytvořilo pro veřejnou sbírku zvláštní účet. Matice na něj uložila vše, co mezi svými členy vybrala. Teď už se přispívá přímo na účet 44336622/0800, který je pro potřeby sbírky veden u České spořitelny. Dary zaslané Matici pro tento účel jsou tam pravidelně odesílány. Prozatím byly uhrazeny dvě dílčí faktury za 310 tis.

Financí stále není dostatek. Proto jsme požádali o pomoc s propagací sbírky Televizi Noe a s ní navštívili autory díla. Natáčení proběhlo v Blansku ve venkovním atelieru kameníka Jana Leitgeba, který s autory návrhu spolupracuje. Před mnoha měsíci sem byly přivezeny dva bloky vytěženého vyhnanovského pískovce a podle modelů a plánů, které dodala autorská dvojice, pan kameník Leitgeb průběžně pracuje na hrubé podobě soch. Autoři ji pak doladí. Podle jejich slov je ještě dost času, aby se dílo stihlo dokončit a instalovat v roce 1150. výročí úmrtí sv. Cyrila, které připadá na rok 2019.

Vyhnanov není daleko od Božanova, jsou to všechno lomy kolem Hořic ve východních Čechách. Božanovský pískovec je hrubozrnný, ten z poměrně nového lomu ve Vyhnanově naopak jemnozrnný. Božanovský pískovec má zrníčka písku stmelená vápencem, ten náš křemenem. Je tedy mnohem vhodnější, z velmi podobného druhu kamene jsou i proslulé Braunovy sochy v Kuksu.

Jen ještě najít vhodný počet dárců. Všem jim, minulým, současným i budoucím Pán Bůh zaplať.

Jan Peňáz, předseda Matice velehradské

Martin Kučera, koordinátor sbírky a člen výboru Matice velehradské

fotogalerie zde


Sochy pro Velehrad

S každým úderem dláta se ze dvou kamenných bloků, umístěných v dílně kameníka Jana Leitgeba v Blansku, dál rodí postavy svatých Cyrila a Metoděje, které po dokončení mají zdobit vstup do poutního areálu na Velehradě. Průběh prací dokládá krátká fotogalerie.

"Na přelomu října a listopadu má být dokončeno otečkování obou postav, zatím bez detailu obličeje. Poté se kameny položí do šikmé polohy a bude se, už bez lešení, pokračovat na tečkování obličejů," uvedl spoluautor uměleckého návrhu soch Vladimír Matoušek a vysvětlil: "Tečkování je kopírovací metoda s ověřením jednotlivých bodů při odsekávání kamene podle modelů. Když je dílo takto otečkováno, zbývá na něm již minimum přebytečného materiálu (1 - 4 cm)." Celé dílo by podle něj mělo být dokončeno na jaře příštího roku.

Financování projektu má podpořit veřejná sbírka, kterou za tímto účelem vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké. "Náklady na dílo jsou vyčísleny na 688 500 Kč, vybráno zatím máme méně než polovinu," upřesňuje koordinátor sbírky Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.


Práce na nových sochách věrozvěstů zdárně pokračují

Velehrad a sv. Cyril a Metoděj patří nerozlučně k sobě, protože Velehrad víry i Velehrad poutníků tvoří jedno a totéž dědictví otců. A co může být příznačnějšího a přirozenějšího, než že poutníka přicházejícího na Velehrad v branách poutního areálu symbolicky vítají právě sochy sv. Cyrila a Metoděje a svou přítomností i beze slov mluví jasně...

Víra je tak vzácný poklad, že pro ni stojí za to opustit mnohé další a vydat se na životní cestu tento poklad hledat, jako to před staletími pro nás udělali právě slovanští věrozvěstové. Ať nám to pohled na jejich tichou a skromnou přítomnost v branách Velehradu stále připomíná. Proto se obracíme na každého s prosbou o pomoc při dofinancování nových soch těchto našich národních světců.

Práce na sochách postupují. Na díle průběžně pracuje kameník Leitgeb, aktuální postup prací ilustrují přiložené fotografie. "Postava Konstantina-Cyrila je již otečkována. Modely jsou zatím kopírovány s dřevěnými hlavami s body pro hrubou orientaci, pro detailní práci budou pak nahrazeny sádrovými - aby se předčasně nerozbily. Přesné ořezání podstavců pod sochy - pro zazdění do pilířů - plánuje pan kameník na září," popisuje současný stav zakázky jeden ze spoluautorů, sochař Vladimír Matoušek.

Svůj příspěvek můžete poslat na sbírkové konto 44336622/ 0800 nebo vložit do kasičky na Velehradě či v olomoucké katedrále. Všem dárcům z celého srdce upřímně děkujeme.

Lubomír Nágl, Martin Kučera

Stav veřejné sbírky na nové sochy pro Velehrad

Veřejná sbírka, kterou pro účely pořízení a osazení nových soch sv. Cyrila a Metoděje v poutním areálu na Velehradě vyhlásilo Arcibiskupství olomoucké, pokračuje. Na kontě se dosud sešlo téměř čtvrt milionu korun.
Vybraná částka přitom představuje víc než třetinu z předpokládaného rozpočtu, který si realizace soch a jejich umístění na vstupní pilíře poutního areálu vyžádá. "Náklady na dílo brněnských autorů Vladimíra Matouška a Radima Horáka jsou vyčísleny na 688 500 Kč, vybráno zatím máme celkem 248 327,82 Kč," upřesňuje koordinátor sbírky Martin Kučera z olomouckého arcibiskupství.
Většina sumy, přes 191 tisíc korun, se podle něj sešla přímo na sbírkovém kontě. Dalších 57 tisíc lidé věnovali do pokladniček, které byly během turistické sezóny umístěné v kapli Cyrilka na Velehradě a v kryptě olomoucké katedrály. Část peněz již také byla použita na úhradu vytěženého kamene.
"Děkuji všem dosavadním dárcům a zejména členům Matice velehradské za podporu, kterou tomuto projektu projevili. Vaší pomoci si velmi ceníme!" říká Kučera a dodává: "Současně se opět obracíme na všechny lidi dobré vůle s prosbou o pomoc při dofinancování soch. Za dary i modlitby předem děkujeme!"