STANOVY MATICE VELEHRADSKÉ

Stanovy Matice velehradské

Jsme spolek Matice velehradská z.s., zapsaný na Krajském soudě v Brně dne 1.1.2014. (Původně Občanské sdružení Matice velehradská, založeno 29.11.2006)

Zde naleznete stanovy MV, které schválilo Ministerstvo vnitra 11.6.2006 a byly zapsány a schváleny Krajským soudem v Brně dne 21.5.2014 Stáhnout

KDO JSME?

Přátelé, příznivci a podporovatelé Velehradu (hmotného i duchovního).

Sdružuje nás obdarování víry v katolické církvi prostřed-nictvím misijního působení sv. Cyrila a Metoděje. To nás vnitřně spojuje s předcházejícími generacemi i ostatními národy, kteří se podobně jako my dovolávají cyrilo-metodějské tradice.

O CO USILUJEME?

Obdivujeme naše předchůdce, kteří ze zapomenuté vesnice vybudovali centrum dialogu křesťanů. Minulost však není náš cíl, ale východisko: Nechceme budovat muzea a skanzeny jako atrakce pro turisty, ale jsme živými nositeli CM tradice. Ta je od samého počátku christianizace naší země zdrojem kultury a kulturního uvědomění, předcházela a provázela ji pečlivá kulturní příprava a vybavenost, setkávali se v ní vzdělanci, světci a umělci (pravda, dobro a krása).

Chtěli bychom zachovat charakter Velehradu jako poutního místa, vytvářet zázemí pro poutníky a turisty, kteří na Velehrad přijíždějí, nabízet jim duchovní i kulturní program (modlitební setkání, poutě, přednášky, koncerty atd.) a vzdělávat také sebe. MV bude muset vzít na svá bedra mnohé velmi praktické úkoly: přípravu projektů, shánění prostředků, dobrodinců a spolupracovníků.

S myšlenkou Velehradu byly a jsou spojovány různé zájmy, často zcela oprávněně rozdílné. Nepřekvapuje nás proto, že se zde dílčí zájmy o sebe tříští, berou si vzájemně sílu a vzniká rozčarování. Chceme proto usilovat o dialog ve Stojanově duchu. Nebeskými protektory jsou nám svatí Cyril a Metoděj pod ochranou Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, patronky baziliky a Velehradu. "Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno." (Lk 12,31)

Velehrad leží na srdci Arcibiskupství olomouckému v čele s arcibiskupem Mons. Janem Graubnerem, dobře zde fungují samosprávy obcí Velehrad a Modrá, intenzívně pracuje farnost pod vedením jezuitů, modlitbou a prací jej posvěcují dvě kongregace sester, prostor pro ztišení poskytuje poutní dům Stojanov, mladou křesťanskou generaci se snaží vychovat Stojanovo gymnázium s domovem mládeže, činnost rozvíjí Spolek Starý Velehrad, je zde domov pokojného stáří pro kněze Marianum a další aktivity.

Matice velehradská by ráda působila ve prospěch slaďování všech snah s Velehradem spojovaných. To se děje již tím, že veškeré výše zmíněné instituce tvoří lidé, kteří mnohdy přijali pozvání do Matice. Podstatou Velehradu je dialog, setkávání lidí, přátel, nikoliv institucí.

VÝBOR MATICE VELEHRADSKÉ

Mons. otec biskup Antonín Basler

P. Miroslav Suchomel

P. Josef Čunek SJ

Mgr. Petr Hudec

Bc. Petra Číhalová

s. Mgr. Vojtěcha Černá SCM

Mgr. Michal Hegr


čestný emeritní předseda Mons. Jan Peňáz


KONTROLNÍ KOMISE

Mgr. Antonín Haloda

František Slavík

Bc. Martin Schreier

Dis. Eva Valentová

Mgr. Tomáš Chytka


Volební řád Valné hromady